acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
1. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร มอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ ภราดาณัฐธร สุพล เข้ามาประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
3. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ร่วมกับ ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส โดยได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และได้รับการสนับสนุน จากบริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ บ้านด่านเจริญ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
4. คณะครู ตรวจ ATK ก่อนเข้าสัมนาครูประจำปี 2566
5. สัมนาครู ประจำปีการศึกษา 2566
6. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ จัดให้มี พิธีอำลา ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ - วันวานมิอาจลืม ณ หอประชุมรัชตสมโภช
7. บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน
8. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
9. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีประดับเข็มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
10. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ จัดให้มี การบรรยายพิเศษ "จิตวิทยาเชิงบวกสำหรับครู ในการดูแลนักเรียน" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบSWIS ให้แก่คุณครูสนับสนุนการสอนโดยมี ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการเป็นประธาน จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
12. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
13. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14. “การประชุมคณะอนุกรรมการครูคาทอลิก วาระที่ 1/2566”
15. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566
16. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และภราดาณัฐธร สุพล รองท่านผูอำนวยการ ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ Mr.Quek Ser Hiang ( Vice Principal ) และคณะครู นักเรียน จำนวน 71 คน จากโรงเรียน Assumption English School ประเทศ Singapore ร่วมกิจกรรม" CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME "
17. งานลูกเสือ ได้เตรียมความพร้อมวัดเครื่องแบบ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4 และม.1 ปีการศึกษา 2566
18. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
19. งานลูกเสือได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของลูกเสือกองร้อยพิเศษโดยการวัดและตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ
20. หัวหน้างานรักษาดินแดนได้ดำเนินการนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อรับใบรับรองแพทย์นำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
21. “การประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน ภาคเรียนที่ 1”
22. งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
23. MLP Morning Vocabulary Activity: นักเรียนโปรแกรม MLP ทบทวน และเอาการ (ท่อง) คำศัพท์
24. นักเรียนวิชาเอกนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปชมผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ของภาควิชาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU Play Fest 2023
25. งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
26. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และผู้แทนคณะครู ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในการจากไปของ คุณแม่มารีอา มักดาเลนา ขาน ศรีหาพล คุณแม่ของภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
27. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล จัดให้มีการตรวจเช็คร่างกายของพนักงานขับรถ โดยใช้เครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ
28. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับสมัคร ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับรายงานตัว ประจำการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต
29. ฝ่ายปกครองจัดอบรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว โดย นายธนานิพัทธ์ เสถียรพงษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัยสมุทรปราการ และปัญหาทางเพศ และสื่อดิจิทัล โดย นางสาวเอกกมล สำลีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน คลีนิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
30. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
31. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา กุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
32. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการได้จัดพิธีไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์มารี
33. “การสอนคริสตศาสนธรรมนักเรียนคาทอลิก”
34. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
35. พิธีเปิดโครงการคุณครูทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ณ บริเวณ St.Louis Arena
36. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna รอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4– 6
37. โครงการ ACSP VIP UK Summer Course 2023
38. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Trendy Culinary Teaching Train the Trainer” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
39. Welcoming honorable visitors from Saint Mary's High School, California, USA.
40. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
41.
42. กิจกรรมการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43. งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน/ผู้ด้อยโอกาส ให้กับวงดนตรีผู้พิการทางสายตา คณะเสียงสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
44.
45. กิจกรรมการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46.
47. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำทีมโดยคุณพ่อบัวทอง บุญทอด ประธานการศึกษา มิสซังอุดรธานี
48. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดา ณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะซิสเตอร์จาก Dominican College Santa Rosa Laguna ประเทศฟิลิปปินส์
49. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการให้เป็น สนามจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 โดยจัดการแข่งที่ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
50. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบมัธยมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566