โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  Untitled Document
   
   
             
      ACSP INFORMATION
สารสนเทศโรงเรียน
   
             
      ACSP Human Resource
ทำเนียบบุคลากรครู
   
             
      ACSP Library
ห้องสมุด ACSP
   
             
      ACSP Chanel
by Ed.Tech

สื่อวีดีทัศน์
   
             
             
   
   
             
      E-office
หน้าระบบจดหมายข่าว
สำหรับคุณครู
   
             
     

SWIS PLUS ACSP
ระบบ SWIS โรงเรียน

   
             
      Teacher's Download
เอกสารสำหรับครู
   
             
      TEACHER TIMETABLE 2018
ตารางสอนครูผู้สอน 2561
 
             
      Medical For Teacher
เบิกค่ารักษาพยาบาล
สำหรับคุณครู
   
             
      กรอกคะแนนออนไลน์    
             
             
   
   
             
      CLASSROOM TIMETABLE 2018
ตารางสอนห้องเรียน 2561
 
             
      EXAM SCHEDULE
ตารางสอบนักเรียน
   
             
      Exam Results
ประกาศผลสอบนักเรียน
 
             
      CLUB ACSP
ชมรมสำหรับนักเรียน

   
             
     
Reading Aloud P.1-M.3

สำหรับนักเรียนMLP

   
             
 
   
   
       
   
   
             
 
   
   
             
    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 419/1389 หมู่ 5
ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6
แฟกซ์ : 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th
: AssumptionSamutprakarnOffcial