• วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • O-netM6
 • O-neP6
 • ประกาศผลสอบ
 • EP Learn online
 • Learn online
 • ราตรีสัมพันธ์ นักเรียนดีเด่น
 • ฟุตบอล
 • ว่ายน้ำ
 • Smart students
 • อู๋ฮั่น"
 • M4
 • P1
 • Anti
 • เอแคร์
 • MUIC
 • Asahijuku Secondary School
 • Asia University
 • ข่าวMOU
 • ข่าวSEAB
 • ข่าวAPS_AES
 • ประกวดสื่อ
 • After school
 • เจ้งรับรางวัล
 • acspanticorruption
 • คณิตรับรางวัลสิงคโปร์
 • คะแนนจีน
 • คณิตโอลิมปิก
 • เจ้ง เคมีโอลิมปิก
 • ยิมนาสติก
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 มช
 • ม6 CU
 • ม6 CU
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP

Students Awards


ACSP News

 • เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2563

  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สแกน QR Code ที่แนบมา เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ในการเรียน เนื้อหาวิชา Mathematics Science English และ Reading ในกลุ่มไลน์นี้จะรวมผู้ปกครองของนักเรียน EP ป.1 ทุกคน....


 • ประกาศเรื่องการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ACSP Omline Education

  ว่าด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฉบับที่2....


 • ประกาศเรื่องค่าเรียน ค่ากิจกรรมสอนเสริม และค่าทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

  ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรการดังกล่าว และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดย....


 • Foreign Teachers End of Semester Meeting

  On Friday, 6th March 2020, Bro. Patcharapakorn Langbubpha, Assistant Director, had a meeting with all of the foreign teachers from both the EP and MLP Departments....


 • ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2563

  โดยได้เริ่มกล่าวทักทายและพูดถึงเทศกาล Lent ซึ่งเป็นเทศกาลของทางศาสนาคริสต์ ในช่วงเดือนมีนาคม ที่ว่ากันด้วยเรื่องการให้เวลาได้ทบกวนและเรียนรู้อยู่กับตัวเอง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ...


 • การชำระค่าหนังสือแบบเรียนและการรับหนังสือแบบเรียน และชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  ทางแผนกการเงินประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ ตามหัวข้อและรายละเอียด ดังนี้...


 • ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วม กับ นักเรียนที่เข้าโครงการ สอวน. รอบ2

  โดย มีนักเรียนเราเข้าค่าย โอลิมปิกวิชาการ สอวน ค่าย 2 รวม 5 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ 3 คน เคมี 7 คน ชีววิทยา 3 คน คอมพิวเตอร์ 6 คน และคณิตศาสตร์ 2 คน รวมจำนวน 21 คน...


 • ประกาศเลื่อนสอบ HSK ประจำปีการศึกษา 2562

  เรื่องการปรับเปลี่ยนกำหนดการต่างๆของโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ...


 • ประกาศงดกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACSP Summer School 2020

  จาก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทางโรงเรียนแจ้งประกาศงดกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACSP Summer School 2020 และเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ
  โร งเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  ...


 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด สมุทรปราการ

  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ...


 • ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562

  ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย...


 • ประกาศเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรับเสร็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นพื้นที่รับเสด็จ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ...


การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

⭐สามารถอ่านรายละเอียดประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562 และกำหนดการเรียนซ่อมเสริม 0, ร, มส
จาก โปรแกรม Grader ผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียนได้ทาง....ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/2 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/4 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/5 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนพหุศาสตร์(MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/6 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
รายชื่อนักเรียนแผนก EP
** หมายเหตุจะแยกห้องหลังจากปฐมนิเทศอีกครั้งหนึ่ง
ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (EP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (EP) ดาว์นโหลด

 


ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 3 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 6 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาว์นโหลด
 

 

Announcement of Admission to All Classes for the Academic Year 2020
ประกาศผลนักเรียนระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563
**สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก**
ขอให้ผู้ปกครองนำเอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว ดังนี้

 1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา
 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือคลีนิค
 5. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดในหน้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
 6. ใบแสดงความจำนงขึ้นรถโรงเรียน หากมีความประสงค์จะขึ้นรถโรงเรียน (ดาวน์โหลดในหน้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

⭐สามารถอ่านรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการมอบตัวได้ทาง....
Semester 2 : ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES

จะดีแค่ไหนถ้าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของลูกๆ กลายเป็นช่วงเวลาที่ได้ สุข สนุก และเสริมทักษะ!! ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES พบกับหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกความสามารถและทุกเรียนรู้ สามารถดูรายละเอียดทุกกิจกรรมได้ที่....


ระบบบริการห้องสมุดดิจิตอล
E-books ห้องสมุด ACSP

🔴 E-books ของศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สามารถดาวน์โหลด Application Acsp library
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

🔴 ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทาง Facebook ห้องสมุด
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ : https://www.facebook.com/ACSP_Library


รายละเอียดเรียนเสริมพิเศษ(MLP)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สนใจสมัครเรียนเสริมพิเศษ(เย็น)และเสริมพิเศษวันเสาร์(ภาคเช้าและบ่าย)
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และดูรายละเอียด ได้ที่...รายละเอียดเรียนเสริมพิเศษ(EP) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สนใจสมัครเรียนเสริมพิเศษ(เย็น)และเสริมพิเศษวันเสาร์(ภาคเช้าและบ่าย)
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และดูรายละเอียด ได้ที่...


ห้องสมุด ACSP

ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทรัพยากรสารสนเทศ

การบริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส

Acsp fitness center

วันจันทร์-วันศุกร์ 14.00น.-20.00น.
**นักเรียนใช้ได้ถึง 18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00น.-17.00น.
*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศโรงเรียน

ค่าบริการ Acsp fitness center
สมาชิก 1ปี ราคา6,000 บาท
สมาชิก 6เดือน ราคา3,500 บาท
สมาชิก 1เดือน ราคา 700 บาท
สมาชิก 1วัน ราคา 70 บาท

อัลบั้มกิจกรรม ACSP

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการประกาศรับสมัครครู ดังนี้

❎โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับสมัครครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวโหลดเอกสารใบสมัคร ในเว็บไซต์ของโรงเรียน นำส่งใบสมัครทางอีเมลล์ evaluate.acsp@gmail.com

ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้

❎งดกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACSP Summer School 2020
และเลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้ จาก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

❎เลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้
1.การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
2.กิจกรรมค่ายระดับ ทุกระดับชั้น
3.การรับหนังสือเรียนในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
4.กิจกรรม ACSP Family Rally วันที่ 7-8 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
1 .Foreign Staff Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 .ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP จำนวน 1 ตำแหน่ง


ขอแสดงความยินดีกับ..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ชนะเลิศการประกวดสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม ได้แก่

1. มิสภนิตา พงศ์วัชร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2. ม.ชนนสิทธิ์ ปิยศักดิ์เปรมสุข กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

และครูที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทุกท่าน ดังนี้
เหรียญเงิน
1. ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2. มิสชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
3. ม.จิตติพงษ์ จันทรไพจิตต์ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

เหรียญทองแดง
1.ม.กมล ประทุมรุ่ง กลุ่มสาระฯ วิทยศาตร์ฯ
2. ม.วิลาศ พ่วงเครือ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

เข้าร่วม
1. ม.อดุลย์ ส่งศรี กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ ยิงปืน บ้านลม บิงโก
กิจกรรมสอยดาว ร้านขายสินค้าและอาหาร รวมถึง Food truck คับคั่ง

สารจากท่านผู้อำนวยการ

  ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


English Program

Welcome to English Program

We prepare students from Primary 1 to Mathayom 6 achieve their academic success and student life as well as to receive the skills to thrive in a quick changing society. Everyone will be given the opportunity to develop their knowledge and abilities in an international atmosphere the atmosphere under the context of Thai culture. The students have the confidence to communicate in English naturally, dare to think differently and creatively. It has a remarkable leader and can effectively use media technology.


Reading Aloud 2019
( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

Reading Aloud 2019 ( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)


The system sends students to compete and reports the competition results.

ระบบส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและแจ้งผลการแข่งขัน
(สำหรับคุณครูเท่านั้น)

โดยใส่เลขประจำตัวครู5หลักและรหัสผ่านเข้าE-office
หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่องานวิทยสนเทศ


 ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครอง)

วารสารโรงเรียน (รายเดือน)