• AOE
 • O-netM6
 • O-neP6
 • Anti
 • เอแคร์
 • MUIC
 • Asahijuku Secondary School
 • Asia University
 • ข่าวMOU
 • ข่าวSEAB
 • ข่าวAPS_AES
 • คณิตรับรางวัลสิงคโปร์
 • คะแนนจีน
 • คณิตโอลิมปิก
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 มช
 • ม6 CU
 • ม6 CU
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP

ACSP ONLINE EDUCATION

ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย “ACSP ONLINE EDUCATION” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนในเนื้อหาของปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาในสถานการณ์ไม่ปกติ (ช่วงเดือนเมษายน) ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดการเรียนรู้ ดังนี้

ACSP News

 • ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการรับชุดนักเรียนและหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2563

  ด้วยปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดำเนินการจัดส่งชุดนักเรียน
  และหนังสือแบบเรียน แบบ Delivery (จัดส่งถึงบ้าน) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงรอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้...


 • เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 งานศูนย์วิทยสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 8)

  ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูล เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ ให้สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน กรอกข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผ่าน ลิงค์ https://forms.gle/r75dsB9CJLCidoXVA ...


 • การประชาสัมพันธ์เรื่อง การชำระเงินค่าหนังสือและยกเลิกวันรับชุดนักเรียนและหนังสือเรียนาน ฝ่ายธุรการ - การเงิน (ฉบับที่ 7 /2563)

  อ้างถึงประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน การศึกษาเอกชน ซึ่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในประเทศไทย เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่องชำระค่าหนังสือและยกเลิกการรับชุดนักเรียน และหนังสือเรียน ดังนี้...


 • เรื่องการเลื่อนสอบ Cambridge Primary Checkpoint และ Secondary Checkpoint

  ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ.0211.1/4232 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษนั้น ฝ่าย English Program จึงขอเลื่อนการสอบ Cambridge Primary Checkpoint และ Secondary Checkpoint...


 • เรียน ผู้ปกครองนักเรียน English Program ทุกท่าน (ฉบับ2)

  ฝ่าย English Program จึงได้จัดรูปแบบการเรียน ออนไลน์ (EP Online Education) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้อมูลการ ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้....


 • เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2563

  ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สแกน QR Code ที่แนบมา เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ในการเรียน เนื้อหาวิชา Mathematics Science English และ Reading ในกลุ่มไลน์นี้จะรวมผู้ปกครองของนักเรียน EP ป.1 ทุกคน....


 • ประกาศเรื่องการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ACSP Omline Education

  ว่าด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ฉบับที่2....


 • ประกาศเรื่องค่าเรียน ค่ากิจกรรมสอนเสริม และค่าทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

  ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงมาตรการดังกล่าว และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดย....


 • Foreign Teachers End of Semester Meeting

  On Friday, 6th March 2020, Bro. Patcharapakorn Langbubpha, Assistant Director, had a meeting with all of the foreign teachers from both the EP and MLP Departments....


Students Awardsประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/2 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/4 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/5 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนพหุศาสตร์(MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/6 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
รายชื่อนักเรียนแผนก EP
** ห้อง 1/7 , ห้อง 1/8 , ห้อง 1/9
ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (EP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (EP) ดาว์นโหลด

 


ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 3 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 6 ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาว์นโหลด
 

 


Semester 2 : ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES

จะดีแค่ไหนถ้าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของลูกๆ กลายเป็นช่วงเวลาที่ได้ สุข สนุก และเสริมทักษะ!! ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES พบกับหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกความสามารถและทุกเรียนรู้ สามารถดูรายละเอียดทุกกิจกรรมได้ที่....


ระบบบริการห้องสมุดดิจิตอล
E-books ห้องสมุด ACSP

🔴 E-books ของศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สามารถดาวน์โหลด Application Acsp library
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

🔴 ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทาง Facebook ห้องสมุด
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ : https://www.facebook.com/ACSP_Library


ห้องสมุด ACSP

ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทรัพยากรสารสนเทศ

การบริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส

Acsp fitness center

วันจันทร์-วันศุกร์ 14.00น.-20.00น.
**นักเรียนใช้ได้ถึง 18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00น.-17.00น.
*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศโรงเรียน

ค่าบริการ Acsp fitness center
สมาชิก 1ปี ราคา6,000 บาท
สมาชิก 6เดือน ราคา3,500 บาท
สมาชิก 1เดือน ราคา 700 บาท
สมาชิก 1วัน ราคา 70 บาท

อัลบั้มกิจกรรม ACSP

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการประกาศรับสมัครครู ดังนี้

❎โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับสมัครครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวโหลดเอกสารใบสมัคร ในเว็บไซต์ของโรงเรียน นำส่งใบสมัครทางอีเมลล์ evaluate.acsp@gmail.com

ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้

❎งดกิจกรรมสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACSP Summer School 2020
และเลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้ จาก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

❎เลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้
1.การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
2.กิจกรรมค่ายระดับ ทุกระดับชั้น
3.การรับหนังสือเรียนในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
4.กิจกรรม ACSP Family Rally วันที่ 7-8 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
1 .Foreign Staff Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 .ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP จำนวน 1 ตำแหน่ง


ขอแสดงความยินดีกับ..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ชนะเลิศการประกวดสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม ได้แก่

1. มิสภนิตา พงศ์วัชร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2. ม.ชนนสิทธิ์ ปิยศักดิ์เปรมสุข กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

และครูที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทุกท่าน ดังนี้
เหรียญเงิน
1. ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2. มิสชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
3. ม.จิตติพงษ์ จันทรไพจิตต์ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

เหรียญทองแดง
1.ม.กมล ประทุมรุ่ง กลุ่มสาระฯ วิทยศาตร์ฯ
2. ม.วิลาศ พ่วงเครือ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

เข้าร่วม
1. ม.อดุลย์ ส่งศรี กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ ยิงปืน บ้านลม บิงโก
กิจกรรมสอยดาว ร้านขายสินค้าและอาหาร รวมถึง Food truck คับคั่ง

สารจากท่านผู้อำนวยการ

  ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


English Program

Welcome to English Program

We prepare students from Primary 1 to Mathayom 6 achieve their academic success and student life as well as to receive the skills to thrive in a quick changing society. Everyone will be given the opportunity to develop their knowledge and abilities in an international atmosphere the atmosphere under the context of Thai culture. The students have the confidence to communicate in English naturally, dare to think differently and creatively. It has a remarkable leader and can effectively use media technology.


Reading Aloud 2019
( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

Reading Aloud 2019 ( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)


The system sends students to compete and reports the competition results.

ระบบส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและแจ้งผลการแข่งขัน
(สำหรับคุณครูเท่านั้น)

โดยใส่เลขประจำตัวครู5หลักและรหัสผ่านเข้าE-office
หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่องานวิทยสนเทศ


 ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครอง)

วารสารโรงเรียน (รายเดือน)