• to be number one
 • summer
 • ราตรีสัมพันธ์ นักเรียนดีเด่น
 • ฟุตบอล
 • สอบHSK
 • ว่ายน้ำ
 • Smart students
 • อู๋ฮั่น"
 • M4
 • P1
 • Anti
 • เอแคร์
 • MUIC
 • Asahijuku Secondary School
 • Asia University
 • ข่าวMOU
 • ข่าวSEAB
 • ข่าวAPS_AES
 • ประกวดสื่อ
 • After school
 • เจ้งรับรางวัล
 • acspanticorruption
 • คณิตรับรางวัลสิงคโปร์
 • คะแนนจีน
 • คณิตโอลิมปิก
 • เจ้ง เคมีโอลิมปิก
 • ยิมนาสติก
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 จุฬา
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 มหิดล
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 KMITL
 • ม6 มช
 • ม6 CU
 • ม6 CU
 • ม6 ธรรมศาสตร์
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP
 • ม6 EP

Students Awards


ACSP News

 • ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้

  จาก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน...


 • ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผาผู้ช่วยผู้อำนวยการและฝ่ายEnglish Programได้ต้อนรับมาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad ด้วยระบบ Apple School Maneger...


 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนช่วยเหลือกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

  เพื่อมอบประกาศนีบัตรและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันในด้านต่างๆ...


 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ

  ผู้ประสบเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
  เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา...


 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน Smart Student Award ประจำปีการศึกษา 2562

  ให้นักเรียนที่ประพฤตตนเป็นแบบอย่างและมีผลงานด้านกิจกรรมที่โดดเด่น....


 • คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคกลางครั้งที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี การศึกษาเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี.....


 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับทีมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ และผู้ปกครองทำโครงการจิตอาสาเปิดสอน Football Academy

  และมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งทุนการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัดขอนแก่น เป็นทุนการศึกษา.....


 • ทีม ACSP The Force Awakens รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต นำเสนอผลงานรางวัลชนะเลิศ ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562

  ต่อคณะศึกษาดูงาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก ผู้วิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย กรรมการชุมชน ตัวแทนเยาวชนและสมาชิกจากชุมชนบางบัว .....


 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 26

  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 26
  โดยมีภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ .....


ประกาศห้องเรียนนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/2 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/4 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/5 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนพหุศาสตร์(MLP) ดาว์นโหลด
ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/6 (MLP) ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
รายชื่อนักเรียนแผนก EP
** หมายเหตุจะแยกห้องหลังจากปฐมนิเทศอีกครั้งหนึ่ง
ดาว์นโหลด ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียนพหุศาสตร์ (MLP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (EP) ดาว์นโหลด
    ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (EP) ดาว์นโหลด

 


Announcement of Admission to All Classes for the Academic Year 2020
ประกาศผลนักเรียนระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563
**สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก**
ขอให้ผู้ปกครองนำเอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว ดังนี้

 1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา
 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือคลีนิค
 5. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดในหน้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
 6. ใบแสดงความจำนงขึ้นรถโรงเรียน หากมีความประสงค์จะขึ้นรถโรงเรียน (ดาวน์โหลดในหน้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

⭐สามารถอ่านรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการมอบตัวได้ทาง....


ACSP Summer School 2020 " Go beyond the Limit "

เริ่มเรียน 16 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2020 นี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ MLP โทร 0-2384-7491-6 ต่อ 206-208 และฝ่ายวิชาการ EP โทร 0-2384-7491-6 ต่อ 506-520

ใบสมัคเรียนภาคฤดูร้อน 2020
หลักสูตร MLP หลักสูตร EP
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ดาว์นโหลด ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ดาว์นโหลด ประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลด ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาว์นโหลดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563

🔵รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภายนอกที่สนใจ

โดยจัดสอบวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมาลีนนท์และห้องแหล่งการเรียนรู้ภาษาจีน

ค่าสมัคร
🔴HSK 1 - 500 บาท
🔴HSK 2 - 700 บาท
🔴HSK 3 - 900 บาท

นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อและขอใบสมัครได้ที่คุณครูภาษาจีนทุกระดับชั้น หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มิสชวัล​ลักษณ์​ อักษร​พันธ์​ โทร 0935161541


Semester 2 : ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES

จะดีแค่ไหนถ้าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของลูกๆ กลายเป็นช่วงเวลาที่ได้ สุข สนุก และเสริมทักษะ!! ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES พบกับหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกความสามารถและทุกเรียนรู้ สามารถดูรายละเอียดทุกกิจกรรมได้ที่....


ระบบบริการห้องสมุดดิจิตอล
E-books ห้องสมุด ACSP

🔴 E-books ของศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สามารถดาวน์โหลด Application Acsp library
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

🔴 ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทาง Facebook ห้องสมุด
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ : https://www.facebook.com/ACSP_Library


รายละเอียดเรียนเสริมพิเศษ(MLP)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สนใจสมัครเรียนเสริมพิเศษ(เย็น)และเสริมพิเศษวันเสาร์(ภาคเช้าและบ่าย)
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และดูรายละเอียด ได้ที่...รายละเอียดเรียนเสริมพิเศษ(EP) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สนใจสมัครเรียนเสริมพิเศษ(เย็น)และเสริมพิเศษวันเสาร์(ภาคเช้าและบ่าย)
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และดูรายละเอียด ได้ที่...


ห้องสมุด ACSP

ห้องสมุดมีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทรัพยากรสารสนเทศ

การบริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส

Acsp fitness center

วันจันทร์-วันศุกร์ 14.00น.-20.00น.
**นักเรียนใช้ได้ถึง 18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00น.-17.00น.
*ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศโรงเรียน

ค่าบริการ Acsp fitness center
สมาชิก 1ปี ราคา6,000 บาท
สมาชิก 6เดือน ราคา3,500 บาท
สมาชิก 1เดือน ราคา 700 บาท
สมาชิก 1วัน ราคา 70 บาท

อัลบั้มกิจกรรม ACSP

ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้ จาก มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

❎เลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้
1.การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
2.กิจกรรมค่ายระดับ ทุกระดับชั้น
3.การรับหนังสือเรียนในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
4.กิจกรรม ACSP Family Rally วันที่ 7-8 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตร Modern Language Program
GEMS PROJECT : i-Classroom (Identity Classroom) เฉพาะนักเรียนชาย
2. หลักสูต English Program (EP)
i-Classroom ทุกห้องเรียนใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ICSE, HSK, TUST
นักเรียนในหลักสูตร EP มีการสอบมาตรฐานสากล Cambridge จากประเทศอังกฤษ


โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดจำหน่ายสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 31 ม.ค. 2563


ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงาน open house
รับฟังหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมรัชตสมโภชชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
โทร. 0 2384 7491 - 6 ต่อ 0,100
หรือลงทะเบียนออนไลน์ ที่ลิ้งค์ด้านล่าง👇
https://bit.ly/2QPZzsJ


 

เปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครบุคลากรครู จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้
1 .Foreign Staff Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 .ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP จำนวน 1 ตำแหน่ง


ขอแสดงความยินดีกับ..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ชนะเลิศการประกวดสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม ได้แก่

1. มิสภนิตา พงศ์วัชร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2. ม.ชนนสิทธิ์ ปิยศักดิ์เปรมสุข กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

และครูที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทุกท่าน ดังนี้
เหรียญเงิน
1. ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2. มิสชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
3. ม.จิตติพงษ์ จันทรไพจิตต์ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

เหรียญทองแดง
1.ม.กมล ประทุมรุ่ง กลุ่มสาระฯ วิทยศาตร์ฯ
2. ม.วิลาศ พ่วงเครือ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

เข้าร่วม
1. ม.อดุลย์ ส่งศรี กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28

ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ ยิงปืน บ้านลม บิงโก
กิจกรรมสอยดาว ร้านขายสินค้าและอาหาร รวมถึง Food truck คับคั่ง

สารจากท่านผู้อำนวยการ

  ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


English Program

Welcome to English Program

We prepare students from Primary 1 to Mathayom 6 achieve their academic success and student life as well as to receive the skills to thrive in a quick changing society. Everyone will be given the opportunity to develop their knowledge and abilities in an international atmosphere the atmosphere under the context of Thai culture. The students have the confidence to communicate in English naturally, dare to think differently and creatively. It has a remarkable leader and can effectively use media technology.


Reading Aloud 2019
( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

Reading Aloud 2019 ( MLP : Primary 1 - 6 and Secondary 1 -3 )

แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)


The system sends students to compete and reports the competition results.

ระบบส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและแจ้งผลการแข่งขัน
(สำหรับคุณครูเท่านั้น)

โดยใส่เลขประจำตัวครู5หลักและรหัสผ่านเข้าE-office
หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่องานวิทยสนเทศ


 ดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครอง)

วารสารโรงเรียน (รายเดือน)