ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2522  มีพื้นที่ 14 ไร่  3 งาน  54  ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 574 หมู่ 8  ถนนเทพารักษ์  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

 

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เลขที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นเลขที่ 419/1389 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ต่อมามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา

การจัดการเรียนการสอนช่วงแรกเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวน 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในการบริหารของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 ห้องเรียน มีภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)

2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)

  ปรัชญาของโรงเรียน

1. จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงส่งซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

  พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

  วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

  คติพจน์ของโรงเรียน

ความวิริยะ อุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

  คำขวัญของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรมนำชีวิต

  เอกลักษณ์

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

  อัตลักษณ์

รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม

รักดี นิยาม การประพฤติตนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ

มีวินัย นิยาม การประพฤติตนให้ตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย มีกิริยามารยาทที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

ใส่ใจสังคม นิยาม การมีส่วนร่วมในการเสียสละ แบ่งปันเพื่อสังคม รวมถึงการดูแลสาธารณสมบัติและรักษาสิ่งแวดล้อม

มีวิริยะอุตสาหะ นิยาม คุณลักษณะที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทนในหน้าที่การงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

ยึดมั่นในสัจธรรม นิยาม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถืออย่างเหมาะสมตามวัย

  อักษรย่อ ' อ ส ช '

อ ส ช คำว่าอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเป็นศัพท์บาลีมคธว่า “อัสสโม” แผลงเป็นไทยว่า “อาศรม” หมายความถึง กุฏิที่ถือศีลบำเพ็ญ ส่วนคำว่า “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพท์เดิมได้ธาตุศัพท์ว่า “ช” แปลว่า “ที่เกิด” และ “ญ” แปลว่า “ญาณ” หรือความรู้ ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู้ เมื่อนำศัพท์ทั้งสองมารวมกันก็สามารถแปลได้ว่า “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สำหรับบำเพ็ญพรตและหาวิชาความรู้” นั่นเอง โดยยังคงความหมายภาษาอังกฤษ “ASSUMPTION” ว่าการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

  สีประจำโรงเรียนคือ สีแดง – ขาว

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆรวมทั้งความเสียสละ อดทน ซึ่งก็คือความวิริยะ อุตสาหะที่จะนำชีวิตให้ประสบกับความสำเร็จ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบได้กับศาสนา รวมไปถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุข

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกนนทรี

นนทรีเป็นพืชยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นได้ในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร เนื้อไม้มีราคา ดอกมีสีเหลืองสดใสเป็นช่อตั้ง ทรงสูงคล้ายเจดีย์ มียอดแหลมพ้นพุ่มใบการเจริญเติบโตของต้นนนทรีให้ข้อคิดแก่นักเรียนดังนี้


การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสู่การเติบโตที่กล้าแกร่งกว่าเดิม

ดอกสีเหลืองสดใส คือ ความสดชื่นของวัย

ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์ยอดแหลมพ้นพุ่มใบ คือ การสร้างรากฐานการศึกษาที่มั่นคง สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนจนเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกล้าแห่งปัญญาเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา มีอาคารใหญ่ 7 หลัง ประกอบด้วยอาคารอัสสัมชัญ อาคารเซนต์คาเบรียล อาคารอำนวยการ อาคารมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี อาคารหลุยส์ ชาแนล และ อาคารศักดานุสรณ์

อาคารอัสสัมชัญ

เป็นอาคารเรียนสูง ๔ ชั้น
ชั้นล่าง เป็นห้องวัดและประเมินผล ห้องสํานักผู้อํานวยการ ห้องศูนย์วิทยสนเทศและห้องฝึกอบรม ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องวารสาร ห้องเทคโนโลยีเพื่ิอการศึกษา
ชั้น ๒ เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ชั้น ๓ เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ปฏิบัติการเคมี และทางเชื่อมสะพานมิตราสามัคคี
ชั้น ๔ เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

อาคารเซนต์คาเบรียล

เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น
ชั้นล่าง เป็นโถงโล่งสําาหรับจัดกิจกรรมและประชุม ห้องสมุด EP ห้อง Discovery Center , ห้อง Academic Affairs and Head of EP ห้อง Disciplinary Affairs , Staff Room ๓ ห้อง, ห้องพยาบาล ห้องประชุม Multifunctions, ห้อง Student Affairs และห้อง Foreign Teacher Co-ordinator
ชั้น ๒-๔ เป็นห้องเรียนนักเรียน EP ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์

อาคารอำนวยการ

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ที่เชื่อมระหว่างอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอร์ต
ชั้นล่าง เป็นสํานักงานแผนกธุรการ งานประชาสัมพันธ์
ชั้น ๒ เป็นห้องผู้อํานวยการ ห้องรับรอง สํานักงานแผนกการเงินและห้องประชุมอํานวยการ

อาคารมงฟอร์ต

เป็นอาคารสูง ๖ ชั้น ที่เชื่อมกับอาคารอําานวยการและอาคารหลุยส์ ชาแนล
ชั้นล่าง เป็นโถงโล่งสําหรับทําากิจกรรม ห้องฝ่ายปกครองและห้องงาน ซ่อมบําารุง
ชั้น ๒-๕ เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และทางเชื่อมสะพานมิตราสามัคคที่ชั้น ๓
ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์

อาคารหลุยส์ มารี

เป็นอาคาร ๕ ชั้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียะเป็นสําาคัญ
ชั้น ๑ เป็นโภชนาคาร
ชั้น ๒ เป็นห้องสมุด ห้องอภิบาล ห้องศิลปะ
ชั้น ๓ แหล่งการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมมาลีนนท์ และห้องพักครูหน่วยงานและกลุ่มสาระฯ
ชั้น ๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ห้องประชุมรัชตสมโภช
ชั้น ๕ เป็นศูนย์การเรียนรู้ดนตรีสากล

อาคารหลุยส์ ชาแนล

เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น
ชั้นล่าง เป็นห้องเกียรติยศและห้องปฏิบัติธรรม
ชั้น ๒-๕ เป็นห้องเรียนและห้องพักครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
ชั้น ๖ เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ และห้องพักครูคอมพิวเตอร์

อาคาร SPORT CENTER

เป็นอาคารหลังคารูปโดมสูง ใช้เป็นสถานที่ทําากิจกรรม ประชุม ออกกําาลังกาย เล่นกีฬา และใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาบาสเกตบอล ๒ สนาม และสนามฟุตซอล ๒ สนาม ภายในติดตั้ง Score Board รายงานผลการแข่งขันด้วยระบบตัวเลข Digital จํานวน ๒ ตัว

อาคาร ศักดานุสรณ์

เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น
ชั้นล่าง เป็นห้่องอุปกรณ์การศึกษา ห้องพักครูพลศึกษา ห้องกิจกรรม งานลูกเสือและรักษาดินแดน ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น ๒ เป็นสระว่ายน้ํา ๒ สระ ขนาด ๒๕ เมตร และ ๑๘ เมตร และห้องส่งเสริมสมรรถทางกาย