acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

About us

img

About Assumption College Samutprakarn

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีพื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 574 หมู่ 8 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงจึงเปลี่ยนที่ตั้งเป็น เลขที่ 419/1389 หมู่ 5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา

เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในการดูแลของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 102 ห้องเรียน มีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อํานวยการโรงเรียน

การจัดหลักสูตรสถานศึกษามี 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)
2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)


ปรัชญา วัตถุประสงค์ นโยบาย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ดำเนินการสอนสืบเนื่องมาโดยภราดาคณะเซนต์ คาเบรียล เป็นคณะนักบวชซึ่งมีนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่ม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนา เป็นแนวทางให้เยาวชนประพฤติตนเป็นคนดี ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อว่าการให้การศึกษา อบรมด้วยเนื้อหาสาระ และค่านิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป

ปรัชญาของโรงเรียน

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุดซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต

2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

คติพจน์

ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

คำขวัญ

ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต

อัตลักษณ์

รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม

เอกลักษณ์

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

สีประจำโรงเรียน

แดง-ขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกนนทรี