acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

About us

img

About Assumption College Samutprakarn

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีพื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษ์ที่ดิน จำกัด ได้บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 574 หมู่ 8 ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงจึงเปลี่ยนที่ตั้งเป็น เลขที่ 419/1389 หมู่ 5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา

เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในการดูแลของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 103 ห้องเรียน มีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อํานวยการโรงเรียน

การจัดหลักสูตรสถานศึกษามี 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)
2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)


ปรัชญา วัตถุประสงค์ นโยบาย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ดำเนินการสอนสืบเนื่องมาโดยภราดาคณะเซนต์ คาเบรียล เป็นคณะนักบวชซึ่งมีนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่ม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนา เป็นแนวทางให้เยาวชนประพฤติตนเป็นคนดี ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อว่าการให้การศึกษา อบรมด้วยเนื้อหาสาระ และค่านิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป

ปรัชญาของโรงเรียน

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุดซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต

2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

คติพจน์

ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

คำขวัญ

ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต

อัตลักษณ์

ยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

สีประจำโรงเรียน

แดง-ขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกนนทรี