ประวัติผู้อำนวยการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (พ.ศ.2522-2528)  “ยุคบุกเบิก 30 ปี แห่งความคิดถึง”

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540)   “ยุคสร้างสรรค์ อัสสัมชัญเติบโต”

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541)   “ยุคส่งเสริม นวัตกรรมก้าวหน้า”

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2542) 
“ยุคพัฒนา...พาอัสสัมชัญก้าวไกล”

ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ (พ.ศ.2542-2543)
“ยุคใหม่  นำโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพ”

ภราดาศักดา กิจเจริญ  (พ.ศ. 2544 – 2549) 
“ยุคทอง  ก้าวใหม่ของการเปลี่ยนแปลง”

ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์  (พ.ศ. 2550 – 2555)  
“ยุครุ่งเรือง ปราดเปรื่องเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนา”

ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
(พ.ศ. 2556 - 2561)

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)