acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

School Information

สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 - 2567 ดาว์นโหลด

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการคุณภาพภายใน (ย้อนหลัง 3 ปี) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561- 2564 ดาว์นโหลด
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563- 2565 ดาว์นโหลด

สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ดาว์นโหลด
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ดาว์นโหลด

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาว์นโหลด
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาว์นโหลด
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ดาว์นโหลด
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ดาว์นโหลด

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2553 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2554 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2557 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2561 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ดาว์นโหลด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 ดาว์นโหลด

สารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2551 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2552 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2554 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 ดาว์นโหลด
สารสนเทศพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 ดาว์นโหลด

งานวิจัยและการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
   
การศึกษาระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553 ดาว์นโหลด
การศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา 2553 ดาว์นโหลด
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา 2554 ดาว์นโหลด
การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2554 ดาว์นโหลด
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ดาว์นโหลด
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2555 ดาว์นโหลด
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 ดาว์นโหลด