acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

Director's Message

สารจากผู้อำนวยการ | Director's Messageสารวันเด็ก เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช  2566  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง และขอใช้โอกาสอันสำคัญนี้ ส่งความรัก ส่งความปรารถนาดี มายังนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่น่ารักทุกคน

วันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

ผมหวังว่า คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม จะให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในวันเด็กแห่งชาตินี้เท่านั้น แต่ต้องช่วยกันทำให้ทุกวันเป็นวันของเด็กๆ โดยสนใจ   เลี้ยงดูอบรม/สั่งสอนเด็ก ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม      ซึ่งการสร้างคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องอาศัยทั้งความต่อเนื่องของระยะเวลา ความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการดำเนินการ

เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 นี้ ผมขออวยพรให้นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่รักทุกคน ประสบแต่ความสุข ความสวัสดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดและมีความเจริญรุ่งเรืองตามที่ปรารถนา

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ