acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

Director's Message

สารจากผู้อำนวยการ | Director's Messageสารเนื่องในงาน “44 ปี ราตรี ACSP สัมพันธ์

สวัสดี ชาวอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่รักยิ่ง

     ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมงาน “44 ปีราตรี ACSP สัมพันธ์” กันอย่างพร้อมเพรียง    ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีที่ครอบครัวอัสสัมชัญสมุทรปราการมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มที่       ประสบการณ์ล้ำค่าที่แต่ละคนได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ 

     อย่างไรก็ตาม    อาจจะกล่าวได้ว่า   กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายประจำปีของโรงเรียน ถือว่า เป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองโดยไม่สามารถจะหาหรือได้รับจากในห้องเรียน  หมายความว่า  นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง ด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าเรื่องของการฝึกซ้อมการแสดง  ความร่วมมือของกลุ่ม     ท่าทางต่าง ๆ ที่ต้องกระทำออกมาให้พร้อมเพรียง ดูสวยงาม  นี่ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์  ในการทำงานเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น  โดยไม่ต้องให้ครูอาจารย์มาสอน  นอกจากนี้แล้ว ทำให้เราสามารถรู้จักคนหลากหลายประเภท  รู้จักนิสัยใจคอกัน  ทำให้เรารู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เพื่อให้ผลงานออกมาสำเร็จ  นี่คือการเรียนรู้โลกที่แท้จริง  และผลของการรู้จักปรับให้เข้ากับสังคมนี้  จะทำให้เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทรรศนะกว้างขวาง

     บราเดอร์ เชื่อว่า  คงจะยังไม่สายเกินไปที่เราจะมีความกล้าแสดงออก  ละทิ้งความขี้อายหรือความคิดที่ว่า  “ฉันจะเรียน  ท่องหนังสืออย่างเดียว กิจกรรมอื่นๆ ไม่สนใจ ไม่ร่วมด้วย  ไม่มีเวลา”  เสียดีกว่า โดยเฉพาะผู้ที่เรียนเก่งอยู่แล้ว  การเอาใจใส่ต่อการเรียนตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดี  ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักเรียน  แต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ถือว่า  จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยามเมื่อเราเติบใหญ่ในอนาคต  สิ่งเหล่านี้จะช่วยเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี

     จึงขอถือโอกาสนี้ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ทำให้งาน “44 ปี ราตรี ACSP สัมพันธ์”  มีสีสัน  ความหมายและทรงคุณค่าในความเป็นอัสสัมชัญสมุทรปราการที่สมบูรณ์แบบ  ขอขอบคุณน้ำใจดีของท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยดี  ขอบคุณคณะครูทุกคนที่ได้แสดงพลังใจร่วมกันรังสรรค์งานนี้ให้ผ่านไปด้วยดี  ขอบคุณศิษย์เก่ามากหน้าหลายตาที่ให้เกียรติเยือนรั้วแดง-ขาว เพื่อรำลึกถึงสิ่งที่ดีๆ ร่วมกัน และขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงานที่ได้จัดเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นี้จนสำเร็จลุล่วงทุกประการ...และนี่คือ ความภาคภูมิใจของเรา......ชาวอัสสัมชัญสมุทรปราการ อย่างแท้จริง

     ขอพระเป็นเจ้าอำนวยพระพรแก่คุณครูและผู้ที่เป็นครูทุกคนตลอดไป

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ