acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

About us

img

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สำนักผู้อำนวยการ

 • สำนักผู้อำนวยการแบ่งการบริหารออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผน งานวิจัยและพัฒนา งานพัฒนาบุคคลากร งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานวิทยสนเทศ งานอภิบาล และงานตรวจสอบและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานบริหารฝ่าย

  เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการปกครอง เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2. งานนโยบายและแผน

  กำกับติดตาม การขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนาการสรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย กฏกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษา

  3. งานบริหารบุคลากร

  ด้านบุคลากร มีการวางแผนและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาในทักษะวิชาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ และมุ่งสู่ความเป็นสากล เช่น ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นและระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้ครุและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  4. งานตรวจสอบทั่วไป

  ตรวจสอบความถูกต้องการใช้จ่ายของงานหรือโครงการตามแผนงบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวุตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบงานและโครงการทั้งหมด
  ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบันเพียงพอกับความต้องการในการใช้งานของทรัพย์สินเหล่านั้นว่า มีสภาพคงอยู่ ชำรุดหรือสูญหายในแต่ละปี

  5. งานอภิบาล

  งานอภิบาลได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม-จริยรรม ปลูกจิตสำนึกแห่งความรักตามแบบอย่างของท่านนักบุญหลุยส์ มีความเป็นผ฿้นำ มีจตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้บุคลากรได้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินชีวิตที่ดี

  6. งานวิทยสนเทศ

  กิจกรรมของงานวิทยสนเทศ ได้เน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน อีกทั้งสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทั้งสิ้น เพื่อให้โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับสากล
  1. กิจกรรมปรับปรุงเครือข่ายในโรงเรียน
  2. กิจกรรมปรับปรุงระบบสำรองไฟและป้องกันไฟกระชาก
  3. กิจกรรมพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Virtual Desktop Infrastructure : VDI)
  4. กิจกรรมปรับปรุงห้องควบคุมระบบ (Network Control Room)
  5. กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดเพื่อพัฒนาการนิเทศการสอน (IP Camera Base Supervision)
  6. กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น 9 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานส่งเสริมวิชาการ งานแนะแนว งานทะเบียนวัดผล งานห้องสมุด และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.5 จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน

2. งานหลักสูตร

ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย

    2.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร
    2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
    2.3 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
    2.4 ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.5 กำกับติดตามให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้
    2.6 ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
    2.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
    2.8 จัดทำสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร

3. งานการเรียนการสอน

การสอนของครูจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้น ครูจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนจะต้องวางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา พัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน งานการเรียนการสอนประกอบด้วย

    3.1 จัดทำประมวลการสอนรายวิชา
    3.2 จัดทำแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน
    3.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
    3.4 จัดตารางสอน
    3.5 ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มสาระ

4. งานนิเทศการสอน

การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดดำเนินการดังนี้

    4.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
    4.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
    4.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
    4.4 ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
    4.5 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
    4.6 ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
    4.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
    4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานส่งเสริมวิชาการ

เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรในห้องเรียนยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพวิชาการ ดังนั้น งานส่งเสริมวิชาการจึงมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทั้งครบ งานส่งเสริมวิชาการประกอบด้วย

    5.1 การจัดป้ายนิเทศ
    5.2 สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
    5.3 จัดชุมนุมส่งเสริมวิชาการ
    5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้
    5.5 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
    5.6 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

6. งานทะเบียนวัดผล

งานทะเบียนวัดผลเป็นงานที่สามารถให้ข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร เพราะการวัด และประเมินผลจะทำให้ครูผู้สอนสามารถรู้ถึงการพัฒนาของนักเรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดให้หรือไม่ ดังนั้นงานวัดและประเมินผลจึงมีความละเอียดอ่อนมีกระบวนการในการทำงานมากพอสมควรและจะต้องอาศัยข้อมูลประกอบในการพิจารณาหลาย ๆวิธีการ ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

    6.1 จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา 
    6.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
    6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง 
    6.4 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
    6.5 ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
    6.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
         การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
    6.7 จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
    6.8 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 
    6.9 ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
    6.10 ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ
    6.11 จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
    6.12 รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) 
    6.13 ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 
    6.14 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
    6.15 จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูล
           ในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
    6.16 ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน 
          การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักเรียน 
    6.17 จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    6.18 จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน 
    6.19 จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
    6.20 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
    6.21 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานแนะแนว

กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมุ่งให้สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตามความถนัด ความสนใจ และความ สามารถ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเชื่อที่ว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ตามศักยภาพของตน

    7.1 งานเก็บรวบรวมข้อมูล
    7.2 งานสารสนเทศ
    7.3 งานให้คำปรึกษา
    7.4 งานจัดวางตัวบุคคลหรือกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน
    7.5 งานติดตามประเมินผล

8. งานห้องสมุด

งานห้องสมุด มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

    8.1 สนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากตำราเรียนและการเรียนการสอน
    8.2 ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการที่สมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ
    8.3 การให้บริการแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนให้บริการ
    8.4 จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ การประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ
    8.5 จัดหาและสนับสนุนการให้บริการ การค้นคว้าทางอินเตอร์เนต


ฝ่ายปกครอง


ฝ่ายปกครองได้แบ่งงานออกทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานปกครองระดับชั้น งานสวัสดิภาพ และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีขอบข่ายงานดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการปกครอง เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.5 จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน

2. งานปกครองระดับชั้น

เป็นงานดูแลนักเรียนในระดับชั้น ที่หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้าดูแลนักเรียนหญิง ดูแลและประสานงานกับครูประจำชั้น หรือครูที่สังกัดในระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

    2.1 จัดกิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน
    2.2 อบรม ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีการสุ่มตรวจกระเป๋า การสุ่มตรวจปัสสาวะ และมีมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น
    2.3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล การช่วยเหลือ ส่งต่อนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
    2.4 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูในระดับชั้น สังกัดในระดับชั้น ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้เรียบร้อย

3. งานสวัสดิภาพ

งานสวัสดิภาพ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนการเฝ้าระวังจากสิ่งเสพติด การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การร่วมจัดความเป็นระเบียบในการสัญจรของนักเรียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

    3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ให้นักเรียนมีความปลอดภัย ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนและ การเฝ้าระวังปัญหาจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา ความรุนแรงการดูแลสุขภาพ
    3.2 จัดบุคลากรดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
    3.3 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย

เป็นงานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน รู้วิถีประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน มีความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ความเป็นพี่เป็นน้อง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

    4.1 การเลือกตั้งสภานักเรียน และคณะกรรมการห้องเรียน ให้มีหน้าที่ เป็นผู้นำในการทำงานประสานงานกับทางโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทำงานกับผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ
    4.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประสานงานการทำงานของคณะกรรมการปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายกิจกรรมแบ่งเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย งานส่งเสริมสุนทรียภาพ งานสัมพันธ์ชุมชน งานลูกเสือ งานรักษาดินแดน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายงานดังต่อไปนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกิจกรรม เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนา โรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน

2. งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งให้มีหน้าที่ กำกับดูแลสนับสนุน ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    2.1 วางแผน ดำเนินการ นิเทศติดตาม สรุป งาน/โครงการต่างๆที่เป็นโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยภายในฝ่ายกิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยประกอบด้วยงาน/โครงการ ดังต่อไปนี้
        1.งานวันไหว้ครู
        2.งานวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี
        3.งานวันแม่แห่งชาติ
        4.งานวันพ่อแห่งชาติ
        5.งานวันเด็กแห่งชาติ
        6.งานวันครูแห่งชาติ
        7.งานวันมุทิตาสรรเสริญคุณ
        8.งานวันลอยกระทง
        9.งานวันสงกรานต์
    2.2 ประชุมวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใน/ภายนอกโรงเรียน
    2.3 จัดทำสารสนเทศ ประเมินผล สรุปงานแต่ละงานเข้ารูปเล่ม
    2.4 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

3. งานส่งเสริมสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

งานส่งเสริมสุนทรียภาพผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้างานส่งเสริมสุนทรียภาพ ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะตามความถนัดด้านศิลปะ ดนตรี และมีทักษะด้านการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกาย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    3.1 วางแผน ดำเนินการ นิเทศติดตาม สรุป งาน/โครงการต่างๆ ภายในงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตลอดปีการศึกษาและวางแผนในปีการศึกษา
         หน้า โดยประกอบด้วยงาน/โครงการดังต่อไปนี้
        1.โครงการประกวดงานศิลปะ
        2. โครงการประกวดงานดนตรี
        3. โครงการแข่งขัน กีฬา และกรีฑา
    3.2 ประชุมวางแผน ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนงานในฝ่ายกิจกรรม
    3.3 รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ จัดฝึกซ้อม ส่งเสริม กำกับติดตามดูแลนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี
         กีฬาให้มีทักษะแสดงความสามารถขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมภายใน/ภายนอก และเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ได้
    3.4 จัดทำสารสนเทศงานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดังต่อไปนี้
        1.ทะเบียนนักเรียนด้านสุนทรียภาพ
        2.งาน/โครงการตามแผนงานส่งเสริมสุนทรียภาพ
        3.สรุปผลการแข่งขัน/การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
    3.5 พัฒนาบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพ
    3.6 จัดการแสดงกิจกรรม Show & Share เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
    3.7 ตรวจสอบการ เก็บรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เกิดความคุ้มค่าและเป็นระเบียบ
   

4. งานสัมพันธ์ชุมชน

งานสัมพันธ์ชุมชนมีผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน ทำหน้าที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    4.1 วางแผน ดำเนินการ นิเทศติดตาม สรุป งาน/โครงการต่าง ๆ ภายในงานสัมพันธ์ชุมชนตลอดปีการศึกษาและวางแผนในปีการศึกษาหน้า
         โดยประกอบด้วยงาน/โครงการดังต่อไปนี้
         1.โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์มรดกโลก
         2.งานผ้าป่าตำราเรียน
    4.2 ประสานงานกับบุคลากรในชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    4.3 จัดทำสารสนเทศงานสัมพันธ์ชุมชน

5. งานลูกเสือ

งานลูกเสือมีผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้างานลูกเสือโดยจะประสานงานกับฝ่ายวิชาการและผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎข้อ บังคับของลูกเสือ มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    5.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
    5.2 ประสานงานกับกองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อติดตามหลักสูตรการสอนลูกเสือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
    5.3 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของลูกเสือ ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    5.4 พัฒนาบุคลากรลูกเสือภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    5.5 จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและกำกับติดตามดูแลให้ลูกเสือมีการแต่งชุดเครื่องแบบด้วยความเป็นระเบียบ
    5.6 จัดทำสารสนเทศงานลูกเสือ
    5.7 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกองร้อยพิเศษโดยประสาน งาน กับหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูประจำชั้น

6. งานรักษาดินแดน

งานรักษาดินแดนมีผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้างานรักษาดินแดน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนรักษาดินแดน เกี่ยวกับการเข้าศึกษาวิชารักษาดินแดน (รด.) สำหรับนักเรียนที่สนใจ โดยหัวหน้างานรักษาดินแดนจะทำหน้าที่

     6.1 ประชุมวางแผน และประสานความร่วมมือกับโรงเรียนรักษาดินแดนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
     6.2 นิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ภายในงานรักษาดินแดน ตลอดปีการศึกษา
     6.3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรม ของนักศึกษาวิชาทหารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
     6.4 พัฒนาบุคลากรงานรักษาดินแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
     6.5 จัดหาชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและกำกับติดตามดูแลให้นักศึกษาวิชาทหารมีการแต่งชุดเครื่องแบบด้วยความเป็นระเบียบ
     6.6 จัดทำสารสนเทศงานรักษาดินแดน


แผนกธุรการ

แผนกธุรการแบ่งงานเป็น 7 งาน ได้แก่ งานบริหารแผนก งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานวารสาร งานทะเบียนและสวัสดิการครู(สช.) งานยานพาหนะ และงานการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการปกครอง เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนา โรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน

2. งานสารบรรณ

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานสารบรรณ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และประหยัด ปรับปรุง และแก้ไขงานด้านสารบรรณ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไป โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน กิจกรรมต่างๆ เป็นผู้ร่างหนังสือ
    2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของจดหมายให้กับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
    2.3 งานเลขานุการแผนกและรับผิดชอบการการบันทึกประชุมครูประจำเดือนและประชุมฝ่ายธุรการ
    2.4 ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือและเอกสารเข้า-ออก แยกประเภทจดหมายตามฝ่ายต่างๆสำเนาเอกสารที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้แก่หน่วยงาน
         ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการงานระบบการรับ - ส่งหนังสือระบบ On Web และ E-Office
    2.5 ลงทะเบียนคำสั่งโรงเรียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน          และนำคำสั่งลงเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูรับทราบ
    2.6 เก็บ ค้นหา ติดตามงาน ให้ยืม และทำลายหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ
    2.7 ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลจากหน่วยงานที่นำเสนอ ลงในเว็บไซต์ระบบ SWIS ของโรงเรียน
    2.8 เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการจัดส่งเอกสารการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของครู
    2.9 เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.ก.ส.ค.)
         ในการรับสมัคร ชพค.และชพส.
    2.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

    3.1 ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
    3.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
    3.3 แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะข่าวสารด้านการศึกษา
    3.4 การให้บริการผู้มาติดต่อ ผู้เยี่ยมชม และผู้มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆ
    3.5 ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร
    3.6 ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียน ตามสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย จอ
          ประชาสัมพันธ์ LFD ป้ายไฟวิ่ง ป้ายนิเทศต่างๆ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์/วารสารภายนอก โทรทัศน์ / วิทยุ / เคเบิ้ลทีวีของท้องถิ่น
    3.7 ให้ความร่วมมือในการจัดทำวารสาร จุลสาร และแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ข่าวสารของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ
    3.8 จัดเตรียมของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
    3.9 จัดทำป้ายนิเทศแสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ทำเนียบคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สถิตินักเรียน
และรวบรวมสถิติการมาเรียนของนักเรียน
    3.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  

4. งานวารสาร

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ได้แก่ จุลสาร วารสาร ปฏิทินโรงเรียน สูจิบัตรในพิธีการต่างๆ แผ่นพับ โปสเตอร์ และหนังสืออนุสรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

    4.1 วางแผนการกำหนดเนื้อหา ระยะเวลาการจัดทำ และรูปแบบของสิ่งพิมพ์ต่างๆ
    4.2 พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เรียบเรียง และจัดสำนวนการเขียนให้ถูกต้อง
    4.3 รวบรวมและคัดเลือกภาพประกอบการทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ประสานงานกับงานโสตทัศนูปกรณ์)
    4.4 ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
    4.5 พิสูจน์อักษรและแก้ไข
    4.6 ประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อดำเนินการพิมพ์
    4.7 แจกสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมใบตอบรับไปยังกลุ่มเป้าหมาย
    4.8 เช็คสถิติการส่งใบตอบรับ และนำข้อมูลการประเมินผลปรับปรุงและพัฒนา
    4.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานทะเบียนและสวัสิการครู (สช.)

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนครู และสวัสดิการของครูโรงเรียนตามระเบียบของสำนักงานการศึกษาเอกชน(สช.) ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและตรงเวลา ปรับปรุง แก้ไขงานด้านทะเบียนครู และดำเนินงานด้านสวัสดิการของครูภายในขอบเขตความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    5.1 การจัดทำ จัดเก็บเอกสาร ทะเบียนประวัติครู
    5.2 การจัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครู และเจ้าหน้าที่
    5.3 รายงานการปฏิบัติงานประจำวันและเดือน
    5.4 จัดทำหนังสือรับรองการทำงานครูและพนักงาน ภาษาไทย/อังกฤษ
    5.5 รายงานประจำเดือน
    5.6 การแต่งตั้ง ถอดถอนครูไทยและครูชาวต่างประเทศ
    5.7 การขอใบประกอบวิชาชีพครูไทยและครูชาวต่างประเทศ
    5.8 การรายงาน 90 วัน และ Re-entry permit
    5.9 การเบิกสวัสดิการครู สช.
    5.10 การรับสมัครนักเรียน
    5.11 งานใบอนุญาตต่างๆ
    5.12 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. งานการต่างประเทศ

งานการต่างประเทศ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับครูต่างชาติกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รับผิดชอบเกี่ยวกับครูต่างชาติ ร่วมพิจารณาสรรหา การบรรจุเข้าทำงาน สวัสดิการต่างๆ ของครูต่างชาติ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

    6.1 สำรวจความต้องการและพิจารณาจัดหาครูต่างชาติ ในแต่ละสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการทั้งแผนก MLP และ แผนก EP
    6.2 ร่วมกับงานทะเบียนครูดำเนินการบรรจุครูต่างชาติเข้าทำงานในโรงเรียน
    6.3 ร่วมกับงานทะเบียนครูดำเนินการการตรวจลงตราครูต่างชาติ และขอใบอนุญาตทำงาน รายงานการอยู่พำนัก เกิน 90 วันของคนต่างด้าว
    6.4 ร่วมกับงานทะเบียนครูดำเนินการการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และขอผ่อนผันปฏิบัติการสอนกรณีที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาของครูต่างชาติ
    6.5 จัดอบรมพัฒนาครูชาวต่างชาติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการทำงานในประเทศไทย
    6.6 ประสานงาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการในโครงการต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ต่างประเทศของครู และนักเรียน
    6.7 ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆสำหรับครูชาวต่างประเทศที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานแล้ว เช่น ประกันสุขภาพ, การตรวจลงตรา, ตั๋วเครื่องบิน,ทัศนศึกษา ฯลฯ
    6.8 วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน
    6.9 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล และออกเอกสารรับรองต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
    6.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. งานยานพาหนะ

มีหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานยานพาหนะทุกประเภทของโรงเรียน และรถที่จัดจ้างจากภายนอกมาให้บริการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านยานพาหนะ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    7.1 จัดบริการรถของโรงเรียน ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง
    7.2 จัดทำเอกสารการขอใช้บริการรถประจำวัน ประชาสัมพันธ์การใช้บริการที่ป้ายนิเทศข่าวสารครูทุกวัน
    7.3 บันทึกและสรุปงบประมาณยานพาหนะ
    7.4 ดำเนินการต่ออายุประกันภัยรถ และภาษีตามเวลาที่กำหนด
    7.5 ควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของรถโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
    7.6 จัดจ้างรถบริการจากภายนอก ในการนำบุคลากรของโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
    7.7 ติดตามและประเมินผลการใช้บริการรถของโรงเรียนเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


แผนกการเงิน


แผนกการเงินแบ่งงานเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารแผนก งานบัญชีและงบประมาณ งานการเงิน(รับเงิน-จ่ายเงิน) งานจัดซื้อ งานพัสดุภัณฑ์ และงานมินิมาร์ท โดยมีรายละเอียดของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลากรดังต่อไปนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการปกครอง เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนา โรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน

2. งานบัญชี / งบประมาณ

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ แสดงผลการดำเนินงาน งบการเงิน และฐานะทางการเงินของโรงเรียน กองทุนต่างๆ บัญชีสอนเสริม ตลอดจนคิดคำนวณเงินเดือนบุคลากร รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการวางแผนพิจารณางบประมาณในปีการศึกษาต่อไป และจัดเก็บหลักฐานทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

    2.1 จัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายและบันทึกสมุดรายวันขั้นต้น
    2.2 สรุปบัญชีรายรับ และรายจ่ายของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
    2.3 สรุปบัญชีรายรับ และรายจ่ายเงินกองทุนต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
    2.4 สรุปรายรับ รายจ่ายเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมคมศิษย์เก่า
    2.5 จัดทำบัญชีสอนเสริม คำนวณเงินได้จากการสอนเสริม และสรุปให้เป็นปัจจุบัน
    2.6 การจัดทำงบการเงินประจำปีการศึกษา
    2.7 การควบคุมการใช้งบประมาณ และสรุปการใช้งบประมาณ
    2.8 สรุปและจัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร
    2.9 จัดทำและรักษาบัญชีเงินเดือนครู นักการ แม่บ้าน และหักเงินสมทบ 3 %
    2.10 จัดเตรียมอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนประจำปีการศึกษา
    2.11 สรุปรายงานเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (เงินบริจาค)
    2.12 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารรับเงิน - จ่ายเงิน ให้เป็นปัจจุบัน
    2.13 รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่
    2.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานการเงิน (รับเงิน)

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

    3.1 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน และการเรียนเสริมให้เป็นปัจจุบัน
    3.2 รับเงินค่าอุปกรณ์ และเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
    3.3 รับเงินค่าอุปกรณ์ และเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
    3.4 รับเงินรายได้อื่นๆ เช่น มินิมาร์ท โภชนาการ กลุ่มสาระต่างๆ งาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติใหเรียกเก็บ
    3.5 สรุปยอดรายรับประจำวันและนำฝากธนาคารและนำเอกสารส่งงานบัญชี
    3.6 ตรวจสอบและติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
    3.7 ตรวจสอบและติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเสริม
    3.8 จัดทำรายงานนักเรียนทุนประจำปีการศึกษา
    3.9 รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่
    3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  

4. งานการเงิน (จ่ายเงิน)

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการจ่ายเงินสดย่อย และการจ่ายเช็คของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนติดตาม เคลียร์เงินทดรองจ่ายให้ดำเนินการเคลียร์ และนำข้อมูลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

    4.1 รับผิดชอบการจ่ายเงินสดย่อยและจัดทำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
    4.2 รับผิดชอบการจ่ายเช็คของโรงเรียน และตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
    4.3 ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
    4.4 จัดทำรายงานและเอกสารขอเบิกเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครู
    4.5 ติดตาม และรับเคลียร์เงินทดรองจ่ายต่างๆ (งาน / โครงการ)
    4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานมินิมาร์ท

มีหน้าที่ดูแล สืบราคา ต่อรอง รับผิดชอบต่อการจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

    5.1 ดูแลและจัดระบบการจำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และสินค้าต่างๆ
    5.2 ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในมินิมาร์ท
    5.3 สรุปรายรับประจำวัน และนำส่งเงินรายได้ที่ห้องการเงิน
    5.4 ดูแล ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสุขาภิบาลอาหาร
    5.5 ตรวจนับสินค้าจำหน่ายหน้าร้าน และตรวจนับสินค้าคงเหลือในสต็อก
    5.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
    5.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. การจัดซื้อและจัดจ้าง

งานการต่างประเทศ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับครูต่างชาติกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รับผิดชอบเกี่ยวกับครูต่างชาติ ร่วมพิจารณาสรรหา การบรรจุเข้าทำงาน สวัสดิการต่างๆ ของครูต่างชาติ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

    6.1 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ข่าวสารที่จำเป็นต่อการจัดซื้อ
    6.2 ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ตรวจเช็คงบประมาณที่ใช้ต้องผ่านการอนุมัติแล้ว
    6.3 ดำเนินการสืบราคา เปรียบเทียบราคาสินค้าและพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคุณภาพและดำเนินการจัดซื้อ
    6.4 สรุปและทำการประเมินร้านค้า / ผู้รับจ้าง
    6.5 รวบรวมเอกสารในการสั่งซื้อ ใบขออนุมัติงบประมาณ ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบตรวจรับสินค้า เอกสารการว่าจ้าง เพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้
    6.6 ตรวจสอบเอกสาร และรับวางบิลร้านค้าต่างๆ
    6.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ จัดเตรียมพัสดุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ตรวจรับและติดรหัสสินทรัพย์ ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

    7.1 ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ พร้อมทั้งบันทึกการรับ-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
    7.2 จัดทำสต๊อกสินค้ามินิมาร์ทพร้อมทั้งบันทึกการรับ-จ่ายสินค้ามินิมาร์ท
    7.3 จัดทำคู่มือ ตั้งรหัสทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์
    7.4 ตรวจนับ และสรุปสินค้าคงเหลือให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการวางแผนจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
    7.5 สรุปการใช้พัสดุประจำเดือนส่งให้งานบัญชีบันทึก และตัดงบประมาณ
    7.6 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และติดรหัสทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
    7.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไปแบ่งงานเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานอาคารสถานที่ งานพนักงาน งานโภชนาการงานอนามัย งานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดของงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริหารฝ่าย

เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายปกครอง วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการปกครอง เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

    1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    1.5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน

2. งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการวางแผนตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    2.1 พัฒนาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
    2.2 ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบการ สนามกีฬาต่างๆ
    2.3 2.3 บริการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ตกแต่งสถานที่/เวที ห้องอบรม สำหรับสัมมนา จัดกิจกรรมและพิธีการต่างๆ ของโรงเรียน และการให้บริการ ชุมชนตามที่แจ้งความจำนงขอใช้บริการ หรือได้รับการอนุมัติให้ใช้สถานที่
    2.4 2.4 ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา   

3. งานพนักงาน 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและสวัสดิการของพนักงานตามระเบียบของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    3.1 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับภาระงาน
    3.2 จัดทำคู่มือของพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของพนักงาน ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    3.3 จัดทำเอกสารตั้งเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินประกันสังคม คูปองอาหารของขวัญวันเกิด ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
    3.4 จัดทำสถิติและรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่

4. งานโภชนาการ

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนางานโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการสุขาภิบาลด้านงานอนามัย สะอาดปลอดภัย โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    4.1 งานอาหารและเครื่องดื่ม
          4.1.1 ดูแลจัดทำรายการอาหาร การประกอบและการปรุงอาหารเพื่อการจำหน่ายให้ เพียงพอต่อความต้องการโดยเน้นสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจ ผู้บริโภค
          4.1.2 ดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ป.1-3 เน้นให้บริการอาหารครบ 5 หมู่ จัดทำรายการอาหารสำรวจความต้องการอาหารของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ

    4.2 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านค้า
          4.2.1 ดูแล จัดการ ติดตาม ควบคุม ร้านค้าทุกร้าน เพื่อให้จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ อาหารสะอาดปลอดภัย ผ่านการประเมินของสาธารณสุขจังหวัด
          4.2.2 งานจัดเลี้ยง ดูแล จัดหา ดำเนินการประสานงาน ให้บริการจัดเลี้ยงอาหารหลักและอาหารว่าง
          4.2.3 ดำเนินการทำบัญชี-การเงิน จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบบันทึกการรับเงิน สรุปการจ่ายใช้เงินสดย่อย จัดทำรายงานเงินสดประจำวัน รวมทั้งจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ--ภัณฑ์ส่งฝ่ายการเงิน
          4.2.4 ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของพนักงานในโภชนาการ

5. งานอนามัย 

มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ มีการดูแลติดตามเฝ้าระวังสุขอนามัย ความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

    5.1 จัดหายา ดูแลเครื่องเวชภัณฑ์ และจัดพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาล สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
    5.2 งานสุขอนามัย ประสานงานสาธารณสุข เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน จัดทำทะเบียนสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรายงานสุขภาพประจำวัน
    5.3 งานรณรงค์ป้องกันโรคฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดทำป้ายนิเทศเพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคระบาดต่างๆ เป็นปัจจุบัน จัด กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

6. งานรักษาความปลอดภัย

    6.1 งานรักษาความปลอดภัย/จราจร มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคลากรและอาคารสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รวดเร็วปลอดภัย โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
          6.1.1 รักษาความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
          6.1.2 จัดระเบียบการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกโรงเรียน และความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจร
          6.1.3 จัดจ้างตำรวจจราจร อาสาสมัคร (ทสปช.) จากภายนอก ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วน


    6.2 งานรถรับ – ส่งนักเรียน มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการให้บริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
          6.2.1 ควบคุมการให้บริการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน ของชมรมผู้ประกอบการรถรับ – ส่งนักเรียน โดยมีประธานชมรมผู้ประกอบการฯ ทำหน้าที่ประสานงานต่างๆ ให้ เป็นตามระเบียบ ข้อตกลงที่ชัดเจน
          6.2.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถโดยโรงพยาบาลของรัฐบาลและตรวจสอบเช็คสภาพรถรับ – ส่งนักเรียนจากกรมขนส่งทางบก ตามระเบียบปฏิบัติ การรับ – ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ราชการกำหนด
          6.2.3 จัดรถบริการสำหรับโรงเรียนวันละ 1 คัน เพื่อให้บริการในการนำนักเรียนไปโรงพยาบาลในกรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.


Academic English Program

Academic English Program has developed curriculum and learning activities in many ways to improve the quality of students. Keep up with international standards. International cooperation in the development of the EP curriculum and the test of English language proficiency have been established.

Of all the class members (World Class Praciency), the English Program has encouraged all students to take the opportunity. Develop academic potential equally and consistently with programs / activities such as EP Academic Club, EP Academic, EP Supporting Project and EP Intensive Course are projects that prepare students for high school.

To study higher education in the country, both in the normal and international curriculum, by leading qualified teachers of higher education institutions such as:

Chulalongkorn University Thammasat University teaches off-time students to organize Overseas Intensive Course which gives students the opportunity to experience a high level of intensive English in a foreign country. Where students can take test results English language (IELTS) to study in higher education both inside and outside the country. To help and improve your English skills. To students who are learning English fluently and to promote their potential students to participate in academic competitions and exhibitions. In addition, EP offers English language instruction (Remedial Class) taught by foreign teachers.