Reading Aloud 2019

แบบฝึกการอ่าน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
(แผนก MLP : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)

Schedule for Reading Aloud 2019
1st semester
Download
2nd semester Download