.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าให้บริการวิชาการทางด้านการจัดการโรงแรมสมัยใหม่ แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ ณ ห้องประชุมอัลเบิร์ตลอเรนซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.25 - 11.15 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าให้บริการวิชาการทางด้านการจัดการโรงแรมสมัยใหม่ แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ โดย ให้ความรู้ทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน แนวทางการเข้าศึกษาต่อ และ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพด้านการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ