acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

“การประชุมคณะอนุกรรมการครูคาทอลิก วาระที่ 1/2566”

งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โดย ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร  สุพล  รองผู้อำนวยการ ม.จิรัฎฐ์  จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล คณะอนุกรรมการครูคาทอลิก ได้กำหนดจัด วาระการประชุมครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม Antonio Auditorium อาคารอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการปฏิบัติงานอภิบาล วางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมคาทอลิก เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณ การจัดการเรียนคำสอน การจัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก การจัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก อีกทั้งได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 44 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งนี้    ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้นำรูปพระกลับมาจากกรุงโรมอิตาลี ได้ผ่านพิธีเสกอย่างศักดิ์สิทธิ์ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ และ ภราดาณัฐธร  สุพล ได้เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ มอบรูปพระให้กับครูคาทอลิกและครูคริสเตียน