acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566  ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี   โอกาสนี้ ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ได้ชี้แจงนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากนั้น มิสรุ่งรัตน์  กมลศิริประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้แนะนำ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Modern Language Program และมิสจิราภรณ์  จิตธรรม  หัวหน้าฝ่าย English Program  ได้แนะนำ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program  ตามด้วย ม.ปริวัตร  โวหาร  หัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  คุณกัณฑพล  อนันต์ลักษณ์การ ได้ชี้แจงกิจกรรมของสมาคมฯ  จากนั้นผู้ปกครองออกจากห้องประชุมเพื่อพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน