acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. มิสจิรภา จิตตรีสาร คุณครูจากงานแนะแนว ผู้แทนคณะทำงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการรับฟังความเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการบำบัด ศิลปะการบำบัด เพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และนำมาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านอารมณ์ สังคมและการศึกษา