.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

“การสอนคริสตศาสนธรรมนักเรียนคาทอลิก”

งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการสอนคริสตศาสนธรรม ได้กำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาคำสอนให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนข้อคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสตชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ได้แก่
1.ศีลล้างบาป (Baptism),
2.ศีลกำลัง (Confirmation),
3.ศีลมหาสนิท (Eucharist),
4.ศีลอภัยบาป (Penance),
5.ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick),
6.ศีลสมรส (Matrimony),
7.ศีลบวช (Holy Orders or Ordinations)
ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนคำสอนให้กับคริสตชน