acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดย มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบของการเรียน ตลอดจนคุณครูที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ได้แนะนำชมรมของตนตลอดจนเชิญชวนให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าชมรมนั้นๆ