acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

“การประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน ภาคเรียนที่ 1”

งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โดย ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการครูคาทอลิก คณะอนุกรรมการ การสอนคริสตศาสธรรม ได้กำหนดจัดการประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.50 – 08.30 น. เพื่อชี้แจงกิจกรรมคาทอลิกในภาคเรียนที่ 1 แนะนำคณะภราดา แนะนำครูคำสอน การเรียนคำสอน ตารางเรียนคำสอน การมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ การร่วมเป็นนักขับร้องบทเพลงในพิธี การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ เป็นตัน ณ ห้องสมุด อาคารหลุยส์ มารี ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ