acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ร่วมกับ ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส โดยได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และได้รับการสนับสนุน จากบริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ บ้านด่านเจริญ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ร่วมกับ ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาส โดยได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และได้รับการสนับสนุน จากบริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท นำมาใช้ในการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ บ้านด่านเจริญ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566