acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานส่งเสริมวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดย ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบของการเรียน ตลอดจนคุณครูที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ได้แนะนำชมรมของตนตลอดจนเชิญชวนให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าชมรมนั้นๆ