.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานแนะแนว รวมกับ แผนก English Program จัดกิจกรรม “ Individual Development Plan for Future” ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. งานแนะแนว รวมกับ แผนก English Program จัดกิจกรรม “ Individual Development Plan for Future” โดยเชิญ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ และ เป็นนักให้คำปรึกษาด้านอาชีพ มาแปลผลการทำแบบทดสอบ myCAREER Test ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก English Program เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนและวางแผนการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล รวมทั้ง วิทยากรผู้เชี่ยวพิเศษจากสถาบันออนดิมานด์ คุณศิวกร สอวิเศษ มาบรรยาย ในหัวข้อ “ทางเลือกการศึกษาที่หลากหลายในระดับอุดมศึกษา” เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อสู่ความสำเร็จจากในรั้วโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย