acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบSWIS ให้แก่คุณครูสนับสนุนการสอนโดยมี ภราดา มานิตย์ สกนธวัฒน์ และภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการเป็นประธาน จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบSWIS ให้แก่คุณครูสนับสนุนการสอนโดยมี ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการและภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการเป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารมงฟอร์ต