acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

🎌โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

🎌โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน พ.ศ.2566 ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาEP และภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น การเดินทางครั้งนี้คณะภราดาได้ไปเยี่ยมคณะนักเรียนACSP ที่อยู่ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Third Language Cultural Course” ณ Asahijuku Secondary School, Okayama และศึกษาดูงาน ณ Tokyo International University, Tokyo เข้าพบคณะผู้บริหารหลักสูตร E-Track Admission Center (Mr. Kurosawa และ Mr. Katano) พร้อมเยี่ยมชม TIU Ikebukuro campus (Central Tokyo) และ Kawagoe campus เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมโครงการรับนักศึกษามาเป็นครูผู้ช่วยสอน (TIU Student as a Teacher Assistant Project) และพบคณะนักเรียนศิษย์เก่า ACSP ที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น