acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
301. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สั่งซื้อจอ BenQ Flat Panel ขนาด 75 นิ้ว จากบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ติดตั้งที่ห้องเรียนอาคารมงฟอร์ต และ ห้องเรียนอาคารอัสสัมชัญ ระดับชั้น ม.5/1 - ม.5/7 รวมทั้งสิ้น 19 เครื่อง ก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3
302. บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3
303. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีรับถ้วยประทาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถ้วยรางวัลประเภทโรงเรียน คะแนนรวมสูงสุดระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬา สแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
304. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอต้อนรับคณะกรรมการประสานงานศูนย์มงฟอร์ตศึกษา การมาเยี่ยมเยือนสัญจรการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์มงฟอร์ตศึกษา โดย ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์มงฟอร์ตศึกษา ได้นำผู้แทนคณะครูในเครือโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในเขตกรุงเทพมหานครฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
305. ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACSP Open House 2022 "ACSP Unlock your mind, Design Your Future" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
306. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัด การแข่งขันฟุตบอล “กระชับมิตร ACSP - ACR” ระหว่างศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการกับศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง ณ สนามฟุตบอล St. Francis Football Field
307. กิจกรรมสัมมนาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
308. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ และม.ทองพูน โพธิสาร ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน รับมอบเงิน จำนวน 60,000 บาท จาก คุณวีรศิลป์ ธาราศิลป์ นามบริษัท วีเอสเทค จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2021
309. วจนพิธีกรรมเสกถ้ำต้นคริสต์มาสและพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส "Christmas Tree Lighting and the Blessing of the Crib Ceremony" ณ บริเวณลานแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
310. การตรวจสุขภาพ ครูไทย ครูต่างชาติ พนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย โรงพยาบาลมหิดล
311. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ และม.ทองพูน โพธิสาร ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน รับมอบเงิน จำนวน 60,000 บาท จาก คุณอัณณพร อุบลบาน ผู้บริหารฝ่ายขาย และคุณอัสรินทร์ อินตุ้ม ฝ่ายธุรกิจประกันกลุ่ม บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2021
312. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาหลักสูตรใหม่และทุนการศึกษาประเภทต่างๆโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
313. ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
314. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู-พนักงานฯ มอบของที่ระลึกให้กับ อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมฯ ที่มาตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะครูและพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
315. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ ม.เฉลิมพล วิภาตวรรณะ หัวหน้าศูนย์วิทยสนเทศ มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ และ ม.ทองพูน โพธิสาร ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครู และพนักงาน รับมอบ IPad Gen9 64Gb จำนวน 4 เครื่อง จาก นายธีระพงษ์ ทิวัทฒานนท์ ตัวแทน บ.ริโก้ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2021 และ ACSP Love & Share 2022
316. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา เทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามแข่งขัน FSS บางพลี สมุทรปราการ
317. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬากรีฑา ประเภทลู่ ถ้วยชนะเลิศอันดับที่1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, 18 ปี และ รองชนะเลิศ 12 ปี ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
318. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น จัดการแข่งขันฟุตบอล ผู้ปกครองระดับชั้น ACSP CHRISTMAS FAIR 2021 ณ สนามฟุตบอล St. Francis Football Field
319. คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับคุณวรวุฒิ นาถะภักฎิ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
320. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
321. การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2564
322. ผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้า ให้กับ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส-วันปีใหม่
323. ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก มิสสิริขวัญ อาภานุรังษี หัวหน้าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ม.เฉลิมพล วิภาตวรรณะ หัวหน้าศูนย์วิทยสนเทศ รับเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท จาก ผู้แทน หจก.MIGRATE TECH เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2021
324. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 แผนก English Program โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กวาดแชมป์ประเทศไทยทั้ง 3 รุ่น เป็น “ทริปเปิ้ล แชมป์ประเทศไทย” ดาบฟอยล์บุคคลหญิง รายการฟันดาบสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2564
325. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบกระเช้า ส่งความสุข จากคณะผู้แทนครูเกษียณ ในโอกาสเทศกาลความรักและการแบ่งปันคริสต์มาสและปีใหม่ 2565
326. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ มอบกระเช้าขอบคุณเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ให้กับMentor 4 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสอนวิชาEntrepreneur 101 และวิชาModern Trade Business ให้กับนักเรียน English Program
327. สำรวจสถานที่ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ที่โรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
328. คณะภราดา ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนายการ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ คณะมาเซอร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสต์สมภพ
329. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ACSP Christmas Fair 2021 "Love & Share " ประจำปี 2564
330. ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูแผนกธุรการ มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ และโรงเรียนอนุบาลบุษยมาส
331. บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
332. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง จากผู้แทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น
333. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการจิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง จากผู้แทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น
334. ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารฝ่ายEnglish Program มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่และแสดงความขอบคุณ แก่ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ โสภณสกุลสุข เจ้าของศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ ในโครงการ “Outside Classroom Apprentice” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 English Program
335. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกันจัดตั้งโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
336. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ‼️ในการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’ ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ โดยคณะกรรมการจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกผลงานรอบแรก จากผู้ส่งเข้าประกวด ๒๐๔ ผลงาน ๖๐ สถาบันการศึกษา จาก ๓๓ จังหวัดทั่วประเทศ
337. กองทุนสวัสดิการครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมทรปราการ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
338. คุณสุทิน โพธิพุฒิ ประธานชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ และคุณวรรณา โพธิพุฒ มอบเงินสนับสนุนในนามชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ จำนวน 32,000 บาท สนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
339. ผู้ใหญ่ณัฐพล อ้นอินทร์ และคุณสาวิณีย์ ยงถาวร (ไร่คุณสมเกียรติ-เขาค้อ) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
340. คุณปุณวีณ์ สุขเย็น ผู้ปกครองของนายธนวัต สุขเย็น นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โคคา-บิ๊กเบิ้ม สินค้าใหม่จากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ลัง สนับสนุนในโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
341. งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป นำครูชาวต่างชาติ จำนวน 37 คน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) ณ เทศบาลตำบลบางปู
342. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนEnglish Program นายปัณณธร โค้วประสิทธิ์ และ นายศรุต เกลียวศิริกุล ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น จากความร่วมมือMOU ความสัมพันธ์ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
343. งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป นำครูและพนักงาน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) ณ เทศบาลตำบลบางปู
344. บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
345. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนวัดนายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กล่าวขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ ชมรมฟุตบอล VIP อัสสัมชัญสมุทรปราการ รวมถึงท่านผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกท่าน
346. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมฟุตบอล VIP ACSP และเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ไปดำเนินการโครงการ “จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝัน พี่เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนบ้านซับครกและโรงเรียนวัดนายาว ที่สนามฟุตบอล สุทิน FC. ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
347. ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบกระเช้าของขวัญ น้ำดื่มและผัดไทย ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ เทศบาลตำบลบางปู
348. MOU Signing Ceremony between Assumption College English Program, Assumption College Samutprakarn, Assumption College Nakhon Ratchasima, Assumption College Rayong & International Business School, Beijing Foreign Studies University (IBS,BFSU) International Management Institute Switzerland (IMI)
349. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” (MOU) ระหว่าง โรงเรียน Keonguk Elementary, Junior High, High School, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
350. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ ผู้แทนโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน อายุ 5-12 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข