acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ ผู้แทนโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน อายุ 5-12 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน12ปี ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ จึงได้ประสานความร่วมมือดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัทรินทร์(ศิครินทร์สมุทรปราการ) ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ คุณรจนี ลือเลิศยศ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าประกันชีวิต คุณสมฤดี แก้วไพโรจน์ผู้จัดการส่วนขายผลิตภัณฑ์ คุณสุธาสินี อาลัยลักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน ป.1 - ป.5 และนักเรียนป.6 บางส่วน ตามที่ผู้ปกครองได้ลงทะเบียนในแบบสำรวจแจ้งความประสงค์ยินยอมรับวัคซีนไฟเซอร์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กฝาสีส้ม มีระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 1และ 2 ห่างกันเป็นช่วงเวลา 21 วัน ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้มีผู้ปกครองที่ยินยอมให้นักเรียนรับวัคซีน จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,696 คน