acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

งานนโยบายและแผนฯ สำนักผู้อำนวยการ จัดประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ

อัลบั้มที่ 9655 : ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำยการ และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 (17 ธค 64)