acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับคุณวรวุฒิ นาถะภักฎิ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับคุณวรวุฒิ นาถะภักฎิ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับ ม.1 - ม.6 โดยฝ่ายปกครองแจ้งข้อมูลการวางแผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดเรียนรูปแบบผสมผสาน(Hybrid) ตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสฝ่ายกิจกรรมได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Acsp love and share ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งมาตรการ การใช้อาคารสถานที่และการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 สำหรับการขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง คุณวิโรจน์และคุณวรวุฒิ ชี้แนะแนวทางในการทำกิจกรรมผู้ปกครองเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน และการแต่งตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองในระดับม.1และม.4 เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส.

อัลบั้มที่ 9665 : ประชุม ผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษา