acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรมสัมมนาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อเรื่องการเข้าศึกษาต่อรอบกลุ่มโควตา 28 จังหวัด เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิธีการสมัครในรอบกลุ่มโควตา 28 จังหวัด ซึ่งจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่สนใจในโอกาสต่อไป