acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษานอกระบบ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน 35 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อัลบั้มที่ 9671 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาสเตอร์นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564