acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารฝ่ายEnglish Program มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่และแสดงความขอบคุณ แก่ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ โสภณสกุลสุข เจ้าของศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ ในโครงการ “Outside Classroom Apprentice” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 English Program

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารฝ่ายEnglish Program มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่และแสดงความขอบคุณ แก่ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์ โสภณสกุลสุข เจ้าของศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคุณหมอได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนระดับชั้น ม.6 EP ไปฝึกประสบการณ์ด้านทันตกรรม ในโครงการ “Outside Classroom Apprentice”