acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
1. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรม สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 "Refresh our best practices with renewal spirit" พร้อมต้อนรับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการคนใหม่ และ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ รวมไปถึงการแนะนำคุณครูใหม่ทั้ง 17 ท่าน
2. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดย ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูคาทอลิก ร่วมกันสวดอธิฐานภาวนาเนื่องในโอกาสฉลองวันแม่พระฟาติมา
3. ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
4. การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนอบรมคณะครูของคณะกรรมการลูกเสือจ.สมุทรปราการ นำโดยนายกสมาคมลูกเสือ จ.สมุทรปราการ นายสมหมาย ราชแพทยาคม และนายกสมาคมการศึกษา จ.สมุทรปราการ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5. การตรวจ ATK คณะครู ไทย-ต่างชาติ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร้านค้า และพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน โดย ทีมพยาบาล รพ.เปาโล สมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
6. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ต้อนรับนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7. พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
8. ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับ บิว ภูริพล บุญสอน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
9. พิธีประดับเข็ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
10. คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู พนักงาน แม่บ้าน ร่วมออกกำลังกาย ณ St.Louis Arena
11. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับความอนุเคราะห์จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและอุโมงค์เดินรถไฟฟ้าใต้ดิน ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 เพื่อเป็นความรู้ และแนวทางการเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรม
12. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
13. ม.กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประชุมครูผู้สอนรายวิชาเอก G-LTC (GEMS Project) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2565
14. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เด็กนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
15. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ, ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครู ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกรีฑาทีมชาติไทย กับสมาคมกีฬา กรีฑาฯ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
16. การประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยงานอภิบาลฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการครูคาทอลิก
17. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา 31st SEA GAMES “Vietnam 2021” นายภูริพล บุญสอน และ น.ส.ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
18. งานสอนเสริม สังกัดฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้าระดับชั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมวันเสาร์ กิจกรรมเสาร์บ่ายและกิจกรรม After School
19. งานสอนเสริม สังกัดฝ่ายวิชาการประชุมแนวทางในการจัดกิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมวันเสาร์ กิจกรรมเสาร์บ่ายและกิจกรรม After School
20. กิจกรรม Morning Vocabulary ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
21. งานอภิบาล ได้ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนคริสเตียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรื่องตารางเรียนคำสอนและกิจกรรมคาทอลิกปีการศึกษา 2565
22. 2022 ICSE Internal Assessment Workshop
23. การประชุมคณะกรรมการ ACSP International Standards Testing Centre เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
24. การปฐมนิเทศการจัดกิจกรรมชมรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (MLP) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (EP)
25. กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา โดยมูลนิธิ NOD ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และกิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบมาตรฐาน CEFR นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
26. การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน ให้กับคณะครู ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยสมาคมลูกเสื้อจังหวัดสมุทรปราการ
27. การอบรมเชิงวิชาการ ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565-2567 โดย อาจารย์เสาวนีย์ ขันโท ฝ่ายนักวิชาการมูลนิธิฯ
28. งานอภิบาล คณะกรรมการครูคาทอลิก ครูคาทอลิก นำนักเรียนคาทอลิกมาเตรียมจิตใจเพื่อรับศีลอภัยบาป โดยเชิญ บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล มาเตรียมจิตใจนักเรียน โปรดศีลอภัยบาป และให้ข้อคิด ณ วัดน้อย มาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
29. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ St. Louis Arena
30. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสถาบัน OnDemand จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Update TCAS66 & PORTFOLIO" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
31. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จาก คุณเอกสิทธิ์ นามวงษา ผู้จัดการบริษัท ทิพยประกันภัย ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ
32. งานลูกเสือได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องตัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ บริเวณ SAINT LOUIS ARENA
33. พิธีประดับเข็มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมรัชตสมโภช หลุยส์ มารี
34. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี
35. ม.รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมเความพร้อม เพื่อสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
36. “อบรมให้ความรู้ Personal Data Protection Act. 2019 (PDPA)”
37. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
38. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี
39. “นักเรียนคาทอลิกร่วมกันซ้อมเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ”
40. ประชุมครูคาทอลิกวาระที่ 2/2565
41. การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิกแต่ละระดับชั้น
42. โครงการ D.A.R.E. กิจกรรม ACSP นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ปลอดยาเสพติด และหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร สำโรงเหนือ
43. งานสอนเสริม โดยมาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกกครอง จัดประชุม คุณครูสนับสนุนในการเช็คชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนกิจกรรมสอนเสริมทั้งวันจันทร์-วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันเสาร์ภาคบ่าย ผ่านลิงก์ ซึ่งในการสาธิตวิธีการดำเนินการ โดยศูนย์วิทยสนเทศ
44. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-.6 เข้าแถวที่ Saint Louis Arena เพื่อฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
45. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ อบรมนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
46. ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, ม.ทองพูน โพธิสาร หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ประชุมทบทวน SAR ปี พ.ศ.2564 โดยผู้เข้าร่วมการประชุม คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
47. ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จาก พลเรือตรี นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ของโรงเรียนและร่วมแสดงความยินดีที่ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มาประจำโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
48. พิธีบูชาขอบพระคุณ-สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
49. “การประชุมครูผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต” ณ ห้องประชุม Saint Gabriel อาคารมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเรียลแห่งประเทศไทย
50. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้า จากนายพงษ์เนตร งามขำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ในโอกาสเข้าพบ และให้ข้อมูล แก่ท่านผู้อำนวยการ