acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

ACSP News

ACSP News, Activities and Public relations of the school

No. Title
351. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบกระเช้าในเทศกาลปีใหม่และแสดงความขอบคุณแก่คุณวิภาพร ลิมป์ทองทิพย์ ที่ปรึกษากิจกรรมภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการสอน Japanese Oversea Teaching Course กับโรงเรียน Asahijuku Secondary School เมือง Okayama ประเทศญี่ปุ่น และประสานด้านทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น Asia University และ Tokyo International University
352. ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงาน “แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 ในโรงเรียน”
353. บรรยากาศ การเปิดเรียนแบบผสมผสาน Hybrid ระดับมัธยมศึกษา
354. ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACSP Open House 2022 "ACSP Unlock your mind, Design Your Future" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
355. บรรยากาศ การเปิดเรียนแบบผสมผสาน Hybrid ระดับประถมมศึกษา ตอนต้น
356. มาสเตอร์ ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และ มาสเตอร์ รัตนพัฒน์ เจริญศิลปกิจ หัวหน้างานรักษาดินแดน เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้กับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร"
357. ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหารฝ่ายEnglish Porgramโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบกระเช้าในเทศกาลปีใหม่และแสดงความขอบคุณแก่คุณณรงค์ พุธเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบริหาร บริษัทฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่บริษัทได้ให้ความอนุเคราะห์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกEP ได้เข้าฝึกประสบการณ์ในกิจกรรม Outside Classroom Apprentice
358. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และคณะครูแผนกการเงิน ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายทรัยพ์สินของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
359. ฝ่ายปกครองประสานงานกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ไม่ได้ยังรับสิทธิจำนวน 27 คน เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับนักเรียนตามโครงการ "ACSP ปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน"
360. การรายงานตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ปีการศึกษา 2565
361. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอต้อนรับคณะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเปิดภาคเรียน
362. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
363. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” และ กิจกรรมวันครูแห่งชาติ-พิธีมุทิตาสรรเสริญคุณ (ครูเกษียณ) “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”
364. การประชุมงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
365. ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน นำสวดอธิษฐานภาวนาต่อหน้าถ้ำแม่พระแห่งเมื่อวลูรด์ เนื่องในวันฉลองแม่พระแห่งเมืองลูรด์ (Our Lady of Lourdes)
366. กิจกรรมแนะแนวศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
367. พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 Academic Awards Ceremony 2020
368. การแข่งขันฟุตบอล The Champion Friendly Football” (ACP ACT และ ACSP)
369. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี
370. พิธีมอบประกาศนียบัตร “Commencement Ceremony Day” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
371. งานส่งเสริมวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "International Students Exchange 2021" กับนักเรียนโรงเรียน Keonguk Elementrary School, Osaka, Japan
372. โรงเรียนอัสสัมชัญสมทรปราการ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียน (FIBO-School Consortium) กับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) โดยการลงนามรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
373. หน่วยงานอภิบาลเตรียมนักเรียน ป.6 ทบทวนคำสอน ข้อความเชื่อ โดยการจัดเข้าเงียบให้นักเรียนที่วัดน้อย ณ วัดน้อยมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
374. หน่วยงานอภิบาลเตรียมนักเรียน ป.6 ทบทวนคำสอน ข้อความเชื่อ โดยการจัดเข้าเงียบให้นักเรียนที่วัดน้อย ณ วัดน้อยมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
375. กิจกรรมACSP Big Cleaning Day โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
376. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2564 มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จำนวน 14,800 บาท โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และมาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูฯ เป็นผู้รับมอบ
377. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 184 คน
378. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2564 มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จำนวน 6,704 บาท โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และมาสเตอร์ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและพนักงาน เป็นผู้รับมอบ
379. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
380. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน
381. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2564 มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จำนวน 3,617.50 บาท โดยมี มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก หัวหน้างานการเงิน เป็นผู้รับมอบ
382. ACSP Summer 2022: Fun and Exploration!
383. กิจกรรมชมรมบูรณาการ ป.1/1-1/6 Summer Exproration 2022
384. กิจกรรมชมรม Online ACSP SUMMER 2022 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 ในหัวข้อ “ลองปลูกดูหนูทำได้”
385. กิจกรรมชมรมศิลปะตกแต่งอาหาร ระดับมัธยมศึกษา
386. บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) มอบ APPLE I-Pad Gen9 จำนวน 2 เครื่อง และ APPLE Air Pod Gen 2 จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นของรางวัลให้กับนักเรียนในกิจกรรม Lucky Draw ACSP Summer School 2022
387. กิจกรรมชมรมดนตรีไทย (ปี่พาทย์) ระดับประถมศึกษา
388. กิจกรรมชมรม Thai Dance ระดับประถมศึกษา
389. กิจกรรมชมรม Ceramic Handmade ระดับประถมศึกษา
390. กิจกรรมชมรม Creative Art By M.Sarawut ระดับประถมศึกษา
391. กิจกรรมชมรม ชมรมเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษา
392. กิจกรรม "CARE AND CLEAN” คณะครูและทั้งโค้ชผู้ฝึกสอนในทุกกิจกรรมชมรมของการเรียนภาคฤดูร้อน ACSP SUMMER SCHOOL 2022 “FUN AND EXPLORATION”
393. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ แผนก English Program ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำแบบทดสอบออนไลน์ myCAREER Test ในกิจกรรมค้นหาตนเองกับอาชีพที่ใช่
394. งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมงานสัมมนา “แนะแนว Connect แนะแนวรุ่นใหม่ ให้เข้าใจเด็กยุคออนไลน์ “ทำให้การแนะแนวเป็นมากกว่าการแนะนำ” จัดโดย MUIC
395. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับ คุณพงษ์เนตร งามขำ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และคุณวรรณวิภา บุญบุตร ผู้จัดการส่วนพยาบาลโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการเพื่อทราบแนวปฏิบัติของผู้ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19
396. งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดยภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูคาทอลิก อวยพร ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามท่านนักบุญโยแซฟ
397. ACSP International Standards Testing Centre (ISTC) ร่วมกับสถาบัน British Council, Thailand จัดกิจกรรม IELTS Information Session (Online)
398. ในวันเสาร์ที่ 19 มี.ค.2565 ACSP Big Cleaning Day เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
399. กิจกรรม "ชมรมบาสเกตบอล" ACSP BASKETBALL SUMMER SCHOOL 2022
400. ขอแสดงความยินดี กับ นายภูริพล บุญสอน ชั้น ม.5/4 อายุ 16 ปี ชนะเลิศ 2 เหรีญทอง การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและ 200 เมตร การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"