acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมกับสโมสรลูกเสือเกียรติยศ จัดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมกับสโมสรลูกเสือเกียรติยศ จัดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกอบรม 3 ท่าน คือ
1.ม.ชาตรี พร้อมเพรียง
2.มิสหทัยรัตน์ นิยม
3.มิสธฤตชญา ประเสริฐ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมลูกเสือได้มีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสือ ตลอดทั้งเพิ่มพูนคุณวุฒิทางลูกเสือได้สูงขึ้น จะได้จัดกิจกรรการเรียนการสอน วิชาลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้