acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ผู้แทนคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล มอบกระเช้า ต้อนรับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ที่รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ มอบกระเช้าให้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เนื่องในโอกาสที่บริหารงานโรงเรียนฯ ครบวาระ 3 ปี

ผู้แทนคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล มอบกระเช้า ต้อนรับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ที่รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ มอบกระเช้าให้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เนื่องในโอกาสที่บริหารงานโรงเรียนฯ ครบวาระ 3 ปี ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565