acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

กิจกรรม International Friendship 2022 (กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Assumption English School, Singapore

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 งานส่งเสริมวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาเอกศิลปะการแสดง) เข้าร่วมกิจกรรม International Friendship 2022 (กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ Assumption English School, Singapore โดยมีมิสศิริยา คณิวรานนท์ Head of International Standard testing Centre มิสสุรีรัตน์ เคย์ หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ และมิสเบญจวรรณ บุญแก้ว คุณครูผู้ฝึกซ้อมร่วมด้วยนักเรียนแผนการเรียนพหุศาสตร์ วิชาเอกศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 19 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการแสดง โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้นำเสนอศิลปะการแสดง รำมโนราห์ Contemporary , Hiphop และ b-boy ส่วนที่ 2 นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนการนำเสนอการทำความเคารพแบบไทย โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ Assumption English School, Singapore เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายชื่อ ดังนี้
1.นายกิตติพัฒน์ ศรีนาราง ม.6/5
2.นางสาวเบญญาภา ศักดิ์ศิลาเพชร ม.6/5
3.นางสาวศิรภัสสร เย็นใจ ม.6/5
4. นางสาวพิชามญช์ เสือน้อย ม.6/5
5.นางสาววริศรา เรียบประดิษฐ์ ม.6/7
6. นางสาวณัฐณิชา ปัญญามโน ม.6/7
7. นางสาวพรณัชชา นาคเป้า ม 6/7
8. นายพรปวีณ์ ทองทวีพรรณ ม.6/7
9. นางสาวเบญจภา เกตกมลชัยกุล ม.6/7
10. นายธนภัทร สมบูรณ์ ม.6/7
11. นายอนันดา คำสาตร์ ม.5/5
12. นายชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ ม.5/5
13. นางสาวสุริวัสสา พิทักษ์ไทย ม.5/6
14. นางสาวกุลนิดา สุจันทร์ ม.5/6
15. นายสุรัฐ กองกุหลาบ ม.5/7
16. นางสาวนภสร อาภานันท์ ม.5/7
17. นางสาวภัสส์ศา เหมนิธิ ม.5/7
18. นางสาวพลอยไพลิน สวนไผ่ ม.5/7
19. นางสาววรรณทิลา หมุนเวียน ม.5/7ำ