acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท Dio innovation จำกัด ได้มีพิธีร่วมลงนามจัดซื้อ ชุดแขนกล Dobot Magician Advance Education จำนวน 10 ชุด สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิชาเอกพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์(AI) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท Dio innovation จำกัด ได้มีพิธีร่วมลงนามจัดซื้อ ชุดแขนกล Dobot Magician Advance Education จำนวน 10 ชุด สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิชาเอกพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์(AI) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร การจัดหาอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพในภายหน้าได้

ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ตระหนักถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน จึงเป็นที่มาในการจัดสร้างห้องปฏิบัตการ AI( AI Center) เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเหมาะสมกับการเข้าไปศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลองกับการเรียนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning:PBL) เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาและการค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่โรงเรียนได้ลงทุนไปเพื่อการศึกษาของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทุกคนได้มีความรู้ความสามารถที่จำออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้ต่อไป

อัลบั้มที่ 9804 : พิธีลงนามจัดซื้อ ชุดแขนกล Dobot Magician Advance Education 10 ชุด (31 มีค 65)