acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมพิจารณาข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ในการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ ติดตั้งที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ จำนวน 6 ตัว จากบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ม.นวพล แก้วภูมิแห่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก หัวหน้าแผนกการเงิน มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูสอนว่ายน้ำ เป็นคณะกรรมการกันพิจารณาข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ในการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ ติดตั้งที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ จำนวน 6 ตัว เพื่อปรับปรุงระบบการทำความสะอาดของน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการเรียนว่ายน้ำ โดยมีนางสาวณัฐกุล กังเฮ (Sales Executive) และนายปานพงศ์ จรัสมณีกูล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค) จากบริษัทเจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.) ซึ่งมีมาตรฐานและประสบการณ์ด้านสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ มานำเสนอข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆของบริษัท การบริการหลังการขายและเงื่อนไขในการรับประกัน โดยทางโรงเรียนเลือกใช้ปั๊มน้ำของ HAYWARD สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานจากอเมริกา ซึ่งนิยมใช้ในสระว่ายน้ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 283,154 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) และจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 “ACSP ห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน”