acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ชมรมจัดสวนแก้ว, เทียนเจล ระดับประถมศึกษา โดยมิสกนกวรรณ รอดประเสริฐ

ชมรมจัดสวนแก้ว, เทียนเจล โดยมิสกนกวรรณ รอดประเสริฐ เป็นการจัดสวนในภาชนะเป็นการจำลองธรรมชาติลงในภาชนะขนาดเล็ก โดยอาศัยองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบและหลักการออกแบบจัดสวน โดยการนำความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและทัศนศิลป์มาผสมผสานกัน โดยใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ ออกแบบจัดเตรียมพันธุ์ไม้ลงวัสดุอุปกรณ์และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ที่สวยงาม ซึ่งอาจจำลองแบบมาจากธรรมชาติ หรือย่อส่วนทิวทัศน์ธรรมชาติลงในภาชนะ กิจกรรมชมรมจัดสวนแก้ว เน้นฝึกเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และฝึกจินตนาการ และสมาธิที่ดี ในการทำกิจกรรม