acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานอภิบาลฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดย ภารดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้นำ มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ,มาสเตอร์ จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว และคณะครูคาทอลิกทุกท่านส่งกำลังใจโดยการมอบกระเช้าให้กับเยี่ยมคุณครูคาทอลิกที่เจ็บป่วย

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานอภิบาลฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดย ภารดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้นำ มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ,มาสเตอร์ จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว และคณะครูคาทอลิกทุกท่านส่งกำลังใจเยี่ยมคุณครูคาทอลิกที่เจ็บป่วยโดยการมอบกระเช้าให้ มาสเตอร์ ภาสกร ทองอดิศัย, มิส คงขวัญ สุระประพันธ์ และ มิส เนตรนภา พรมกันยา เพื่อเป็นกำลังใจ และสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการวอนขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมายังคณะครูทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งปวง ณ ลาน Inspiration Square หน้าพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์