acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์. เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาภานุวัฒน์. เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ซึ่งในการตรวจราชการ ประกอบด้วย 4 ด้าน 12 นโยบาย โดยมีคณะกรรมการที่มาตรวจติดตาม ได้แก่
นายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
นายชัชลิน โยธาทิพย์ ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี แจ่มสว่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ