acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP ประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ประถมศึกษา) และ Mr. Jason Graham, MLP foreign coordinaton ครูต่างชาติรับฟังนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-teaching การดูแลนักเรียน และการทำงานร่วมกันกับครูคู่สอนชาวไทย ณ ห้อง MSC03 ชั้น 3 อาคารหลุยส์ มารี