acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP ประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567โดยมิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ประถมศึกษา) และ Mr. Jason Graham, MLP foreign coordinaton

ฝ่ายวิชาการ แผนก MLP ประชุมครูต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ประถมศึกษา) และ Mr. Jason Graham, MLP foreign coordinaton

ครูต่างชาติรับฟังนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-teaching การดูแลนักเรียน และการทำงานร่วมกันกับครูคู่สอนชาวไทย ณ ห้อง MSC03 อาคารหลุยส์ มารี ชั้น 3