acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การอบรมคุณครูต่างชาติ ในหัวข้อ “Understanding Students’ Characteristics and Psychological Well-being Training” โดยอาจารย์ Steve Bodley จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ MSC03 อาคารหลุยส์ มารี ชั้น 3

โรงเรียนได้จัดการอบรมคุณครูต่างชาติ ในหัวข้อ “Understanding Students’ Characteristics and Psychological Well-being Training” เนื่องในงานสัมมนาครูเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 โดยอาจารย์ Steve Bodley จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้ครูต่างชาติได้มีความรู้และความเข้าใจในการทำความเเตกต่างคุณลักษณะของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ณ MSC03 อาคารหลุยส์ มารี ชั้น 3