acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ บริเวณ Saint Louis Arena

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี มาสเตอร์ ดร.กิตติพันธ์ุ มิตรเจริญ และมิสสุรีรัตน์ เคย์ ให้ข้อมูลการเรียนชมรม และการเปิดชมรมโดยนักเรียนเป็นผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณ Saint Louis Arena