acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ครูสนับสนุนการสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คุยให้มันส์สนิทกันให้แน่น” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน ณ ห้อง ACSP Multi-Skills Center โดย มิสอัมพา จำเนียร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

เนื่องในโอกาสการสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ครูสนับสนุนการสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คุยให้มันส์สนิทกันให้แน่น” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน ณ ห้อง ACSP Multi-Skills Center โดย มิสอัมพา จำเนียร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ได้เปิดกิจกรรมด้วยเพลงรำพึง และให้ครูทุกคนได้แสดงความขอบคุณ/ขอโทษ ผ่านถ้อยคำและการโอบกอด จากนั้นเป็นการแนะนำตัวเองสั้น ๆ กับกิจกรรม “3 คำเอาอยู่” ต่อด้วยกิจกรรม “อาร์ตตัวแม่” ที่ให้ครูได้สะท้อนภาพจำของโรงเรียนผ่านการวาดรูป กิจกรรม Little Voice ภายใต้แนวคิดที่ว่าเพราะทุกเสียงมีความหมายเสมอที่ ACSP โดยให้ครูช่วยกันระดมความคิดเห็นถึงสิ่งที่โรงเรียนดีอยู่แล้ว และสิ่งที่อยากให้โรงเรียนได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก และกิจกรรมสุดท้าย “อยากบอกอะไรกับ…” เพื่อเป็นการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานผ่านข้อความที่เขียนโดยเพื่อนร่วมด้วยกัน และมิสรัชดา พลับแดง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรครูสนับสนุนทุกคนเพราะทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน