acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ สมศ.รอบที่ 5”

งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ส่งผู้แทนครูของแต่ละฝ่ายงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงและผู้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.รอบที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโดย งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ส่งครู จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
ม.ทองพูน โพธสาร หัวหน้างานนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
มิสสุพรรณี อ่อนเหลา งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.สิทธิชัย ธีรธนากฤต ผู้ช่วยฝ่ายปกครองระดับชั้นประถม/งานสวัสดิภาพ ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป/งานรถรับ-ส่งนักเรียน
ม.ชนนท์สิทธิ์ ปิยศักดิ์เปรมสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
ม.ภาคิน แจ้งกิจ หัวหน้างานมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา
ม.ศุภวิชญ์ ศิริผลวุฒิชัย หัวหน้างานนิเทศการสอน
และ มิสสุนิสา ชัชยานุกร หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอนประถมศึกษา (EP)