acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานลูกเสือได้ส่งคณะบุคลากรครูเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C)/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)/ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C.)

ในวันที่ 2-14 พฤษภาคม 2567 งานลูกเสือได้ส่งคณะบุคลากรครูเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C)/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)/ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C.) ให้กับคณะครูที่ยังไม่มีวุฒิทางการลูกเสือ และมีความต้องการพัฒนาตนเองในกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C)/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)/ อบรมระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนากิจกรรมเยาวชน กฐินกุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะบุคลากรครูเข้ารับการอบรมดังนี้
1.มิสณัฐพิมล แสงประไพ
2.มิสปฐมพร สดสุชาติ
3.มาสเตอร์ชนพัฒน์ คหัฐสันต์
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) อบรมระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา จ.ชลบุรี โดยมีคณะบุคลากรครูเข้ารับการอบรมดังนี้
1.มาสเตอร์อริญชย์ สงวนตระการกุล
2.มิสขนิษฐา ทาสีภู
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) อบรมระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา จ.ชลบุรี โดยมีคณะบุคลากรครูเข้ารับการอบรมดังนี้
1.มาสเตอร์พรธณา เจือจารย์
2.มาสเตอร์วชิรวิทย์ โสภน