acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

การบรรยายพิเศษ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง ความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ" โดย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การบรรยายพิเศษ “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจคนรอบข้าง" โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

กิจกรรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกิจกรรมในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567

- การบรรยายพิเศษ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง ความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ" โดย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

-การบรรยายพิเศษ “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจคนรอบข้าง" โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ