acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ACSP Bowling 2024 ที่จะจัดขึ้น @ Blu-O rhythm and Bowl MEGA

วันอังคารที่ 28 พฤษาคม พ.ศ.2567 มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ACSP Bowling 2024 ที่จะจัดขึ้น @ Blu-O rhythm and Bowl MEGA BANGNA ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ Saint Louis Arena