acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี มิสสุรีรัตน์ เคย์ และคุณครูแต่ละชมรมได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมกับนักเรียนก่อนการสมัครชมรมจริง ณ บริเวณ Saint Louis Arena