acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แผนก English Program จัดโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ม.1-ม.3 EP (EP Interdisciplinary Camp) ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้หอมป่าจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แผนก English Program จัดโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ม.1-ม.3 EP (EP Interdisciplinary Camp) ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2567 โดยมี ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดค่ายฯ กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ความรักสถาบัน ความเป็นผู้นำ การตั้งเป้าหมาย และความเป็นหนึ่งเดียว โดยมีนักเรียนรุ่นพี่ ม.4-ม.5 เป็นพี่เลี้ยงนำกิจกรรมตลอดค่ายฯ นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ทักษะชีวิตและวิถีชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้หอมป่าจาก อ.พระประแดง ฝึกการประดิษฐ์ว่าว การทำชา ผ้ามัดย้อม ขนมจาก ยาหม่อง น้ำตาลจาก รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและสร้างภาวะการเป็นผู้นำ เช่น กิจกรรม Ignited your dream โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า EP รุ่น12 กิจกรรม Walk Rally กิจกรรม Ignite the first flames โดยรุ่นพี่ม.4-ม.5 และส่งท้ายด้วยกิจกรรม We love ACSP โดย ภราดาณัฐธร สุพล ที่ให้นักเรียนเข้าใจถึงรากฐานและประวัติศาสตร์ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน ผ่านเรื่องราวพระแม่มารีย์ และนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต