acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567 งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกิจกรรมชมรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี มิสสุรีรัตน์ เคย์ และนักเรียนว่าที่ประธานชมรมให้ข้อมูลการเรียนชมรม และนักเรียนว่าที่ประธานชมรมได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมที่เป็นผู้ก่อตั้งให้กับน้องๆ และเพื่อนๆ ได้รับทราบ ณ บริเวณ Saint Louis Arena