acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการการอบรม เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการการอบรม เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยคณาจารย์ ผศ.ดร.ธิติพงษ์ สุขดี และ ผศ.ดร.จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง การวิจัยทางการกีฬาและการวิจัยในชั้นเรียน เป็นวิทยากรในการอบรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี